Akuapem Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 22:1-21

Nkwa Asubɔnten

1Ɔbɔfo no kyerɛɛ me nkwa asubɔnten a ani tew kurunnyenn sɛ ahwehwɛ a efi Onyankopɔn ne Oguamma no ahengua so, 2na ɛsen fa kurow no tempɔn kɛse no mfimfini. Nkwa dua si asu no fa biara a afe biara ɛsow aba ahorow dumien wɔ ɔsram biara. Wɔde so ahaban no sa aman ahorow no yare. 3Biribiara a ɛwɔ Onyankopɔn nnome ase no nkɔ kurow no mu. Wobehu Onyankopɔn ne Oguamma no ahengua wɔ kurow no mu na nʼasomfo bɛsom no. 4Wobehu nʼanim na wɔbɛkyerɛw ne din agu wɔn moma so. 5Ade rensa wɔ hɔ bio, na akanea anaa hann ho nhia, efisɛ Awurade Nyankopɔn bɛyɛ wɔn hann na wobedi ade sɛ ahene daa daa.

Kristo Reba

6Afei ɔbɔfo no ka kyerɛɛ me se, “Saa nsɛm yi yɛ nokware a wode wo ho to so a, eye. Na Awurade Nyankopɔn a ɔde Honhom ma adiyifo no somaa ne bɔfo se ɔmmɛkyerɛ nʼasomfo nea ɛbɛba nnansa yi ara no.”

7Yesu kae se, “Muntie! Mereba nnansa yi ara, Nhyira nka wɔn a wotie adiyisɛm a ɛwɔ saa nhoma yi mu no!”

8Me Yohane, mate na mahu saa nneɛma yi nyinaa. Na metee ne nyinaa, huu ne nyinaa wiei no, mibutuw ɔbɔfo no a ɔkyerɛɛ me saa nneɛma yi nyinaa no nan ase pɛɛ sɛ mesom no. 9Nanso ɔka kyerɛɛ me se, “Nyɛ saa! Meyɛ ɔsomfo te sɛ wo nuanom adiyifo ne wɔn a wodi nhoma yi mu nsɛm no so no ara pɛ. Som Onyankopɔn!”

10Na ɔka kyerɛɛ me se, “Nkata saa adiyisɛm a ɛwɔ nhoma yi mu no so, efisɛ bere no abɛn. 11Obiara a ɔyɛ bɔne no nkɔ so nyɛ bɔne, na nea ɔyɛ fi no nkɔ so nyɛ fi; nea ɔyɛ papa no nkɔ so nyɛ papa, na nea ɔyɛ kronkron no nkɔ so nyɛ kronkron.”

12Hwɛ! Mereba ntɛm! Mikura mʼakatua sɛ mede rebɛma obiara sɛnea nʼadwumayɛ te. 13Mene Alfa ne Omega, Ɔkannifo ne Okyikafo, Mfiase ne Awiei.

14“Nhyira nka wɔn a wɔhoro wɔn ntade ma efi, na wɔn na wɔwɔ ho kwan sɛ wodi nkwa dua no aba na wɔfa kurow no pon no mu. 15Na Kurow no akyi na akraman ne asumanfo ne nguamanfo ne awudifo ne abosonsomfo ne wɔn a wɔpɛ atoro na wodi atoro no nyinaa wɔ.

16“Me, Yesu, na masoma me bɔfo sɛ ɔmmɛbɔ mo saa nhoma yi nyinaa ho amanneɛ wɔ asafo mu. Meyɛ Dawid busuani. Mene anɔpa nsoromma a ɛhyerɛn no.”

17Honhom no ne ayeforo no se, “Ɛsɛ sɛ obiara a ɔte saa asɛm yi nso ka se, ‘Bra!’ Na nea osukɔm de no no mmra, na nea ɔpɛ no nso, ommegye nkwa nsu no kwa.”

Awiei

18Me, Yohane, mebɔ obiara a ɔte saa adiyisɛm a ɛwɔ nhoma yi mu no kɔkɔ se: Sɛ obi de bi ka ho a, Onyankopɔn de asotwe bɛka ne haw a wakyerɛ mu wɔ saa nhoma yi mu no ho. 19Na sɛ obi nso yi bi fi adiyisɛm a ɛwɔ saa nhoma yi mu no mu a, Onyankopɔn beyi ne kyɛfa a obenya wɔ nkwa dua no ne kurow Kronkron a wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ nhoma yi mu no.

20Nea odi nhoma yi ho adanse no ka se, “Yiw! Mereba ntɛm!”

Amen. Bra, Awurade Yesu!

21Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka ahotefo nyinaa. Amen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 22:1-21

1天使讓我看城內街道當中一道流淌著生命水的河,清澈如水晶,從上帝和羔羊的寶座那裡流出。 2河兩岸有結十二種果子的生命樹,每個月都結果子,葉子能醫治萬民。 3再也沒有咒詛,因為城裡有上帝和羔羊的寶座,祂的奴僕都要事奉祂。 4他們必見上帝的面,上帝的名字必印在他們的額上。 5再沒有黑夜,也不需要燈光和陽光,因為主上帝必作他們的光。他們要執掌王權直到永永遠遠。

基督的再來

6天使對我說:「這些話真實可靠。賜聖靈感動眾先知的主上帝已差遣祂的天使,將那些快要發生的事指示給祂的奴僕們。」

7「看啊,我快要來了。遵行這書中預言的人有福了!」

8以上都是我約翰親眼看見、親耳聽見的事。當我聽見、看見這些事後,就俯伏敬拜將這一切指示給我的天使。 9天使對我說:「千萬不可!我與你、你的眾先知弟兄和那些遵行這書上話語的人同是上帝的奴僕,你要敬拜上帝。」

10他又對我說:「不可封住這卷書上的預言,因為時候快到了。 11不義的,讓他繼續不義;污穢的,讓他繼續污穢;公義的,讓他保持公義;聖潔的,讓他保持聖潔。」

12「看啊,我快要來了,到時候我要按各人的行為施行賞罰。 13我是阿拉法,我是俄梅加;我是首先的,我是末後的;我是開始,我是終結。 14那些洗淨自己衣裳的人有福了!他們有權吃生命樹的果子,也可以從城門進入城中。 15那些如同惡犬的敗類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的和一切喜歡弄虛作假的,都要被拒之城外。 16我耶穌差遣我的天使到眾教會,向你們證明這些事。我是大衛的根,也是大衛的後裔,又是明亮的晨星。」

17聖靈和新娘都說:「來吧!」聽見的也要說:「來吧!」口渴的,讓他來吧!願意的,讓他白白享用生命水吧!

警告

18我鄭重警告所有聽見這書上預言的人:如果誰在這書上增添什麼,上帝必將這書上所記載的災禍加在他身上; 19如果有人從這預言書上刪減什麼,上帝必使他無份於這書上所記載的生命樹和聖城。

20那位證明這些事的說:「是的,我快要來了。」阿們!主耶穌啊,我願你來!

21願主耶穌的恩典與眾聖徒同在。阿們!