Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 9:1-29

Apam A Onyankopɔn Ne Noa Yɛe

1Afei, Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mmabarima no ka kyerɛɛ wɔn se, “Monwo, na monyɛ bebree nhyɛ asase so ma. 2Mo ho hu ne mo ho suro bɛtɔ mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa ne wim nnomaa nyinaa ne abɔde a wɔwɔ asase so ne nsu mu mpataa nyinaa so. Wɔn nyinaa hyɛ mo nsa. 3Biribiara a nkwa wɔ mu, na ɛkeka ne ho no bɛyɛ mo aduan. Sɛnea mede nhabammono hyɛɛ mo nsa no, afei de, mede biribiara ma mo.

4“Nanso ɛnsɛ sɛ mowe aboa a wontwaa ne mene mmaa ne mogya no ngui no nam. 5Na wo nkwa de, nea ɛbɛyɛ biara, mebisa ho akontaabu. Onipa a okum ne yɔnko nipa no, mebisa no ho asɛm. Mpo, aboa biara a obekum onipa no, mewɔ saa aboa no nso asɛmmisa. Mebisa onipa kra ho asɛm.

6“Obiara a ohwie onipa mogya gu no,

onipa so na wɔnam behwie ɔno nso mogya agu,

efisɛ Onyankopɔn no ara sɛso na ɔbɔɔ onipa.

7Mo de, monwo, na monyɛ bebree. Mo ase mfɛe wɔ asase so, na monnɔɔso.”

8Afei, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mmabarima a wɔka ne ho no se, 9“Nnɛ, me ne mo ne mo asefo a wɔbɛwo wɔn no 10ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a na wɔwɔ mo nkyɛn wɔ Adaka no mu yɛ apam: nnomaa, nyɛmmoa ne wuram mmoa a wɔne mo fi Adaka no mu bae no nyinaa, ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase so. 11Me ne mo yɛ mʼapam sɛ: Meremfa nsuyiri nsɛe abɔde biara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase so. Saa ara nso na meremfa nsuyiri nsɛe asase bio da.”

12Na Onyankopɔn kae se, “Eyi ne apam a me, Onyankopɔn, ne mo ne abɔde a nkwa wɔ mu biara a wɔka mo ho no ne nkyirimma nyinaa reyɛ no ho nsɛnkyerɛnne. 13Mato me nyankontɔn wɔ omununkum mu. Ɛno na ɛbɛyɛ apam a ɛbɛda me ne asase ntam. 14Bere biara a mede omununkum bɛba asase ani, na sɛ nyankontɔn pue wɔ omununkum no mu a, 15mɛkae mʼapam a ɛda me ne mo ne abɔde a nkwa wɔ mu ahorow no nyinaa ntam. Nsuyiri a ɛbɛsɛe abɔde a nkwa wɔ mu no nyinaa remma da biara da bio. 16Bere biara a nyankontɔn bɛto wɔ omununkum mu no, mehu na makae apam a ɛwɔ hɔ daa a ɛda me, Onyankopɔn, ne abɔde a nkwa wɔ mu ahorow nyinaa a wɔwɔ asase yi so no ntam no.”

17Enti Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa se, “Eyi ne apam a me ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase yi so ayɛ no ho nsɛnkyerɛnne.”

Noa Mmabarima

18Eyinom ne Noa mmabarima a wofi Adaka no mu bae: Sem, Ham ne Yafet. Ham na ɔwoo Kanaan. 19Eyinom ne Noa mmabarima. Wɔn mu na nnipa a wɔahwete wɔ asase so nyinaa fi bae.

20Noa yɛ okuafo a odii kan. Ɔyɛɛ bobeturo. 21Da bi, ɔnom bobesa no bi bow ma ɔdaa ne ntamadan mu adagyaw. 22Ham a ɔwoo Kanaan no kɔtoo nʼagya Noa sɛ ɔda adagyaw. Ofii hɔ no, ɔkɔbɔɔ ne nuabarimanom baanu no amanneɛ. 23Enti Sem ne Yafet faa atade de guu wɔn mmati so, kɔɔ nkyirinkyiri de kɔkataa wɔn agya adagyaw so. Na wɔn ani nkyerɛ wɔn agya nti, wɔanhu nʼadagyaw mu.

24Bere a Noa ani so tetew no, na ohuu sɛnea ne kaakyiri no ayɛ no, 25ɔkae se,

“Nnome nka Ham asefo a wɔyɛ Kanaanfo.

Wɔbɛyɛ wɔn nuanom

mu nkoa mu nkoa.”

26Noa kaa bio se,

“Me nhyira a efi Awurade, me Nyankopɔn, nkyɛn no nka Sem!

Kanaan nyɛ Sem akoa.

27Onyankopɔn ntrɛw Yafet ase ne nʼasase mu.

Yafet ntena Sem ntamadan mu,

na Kanaan nyɛ nʼakoa.”

28Nsuyiri no akyi no, Noa tenaa ase mfe ahaasa ne aduonum. 29Noa dii mfe ahankron ne aduonum, ansa na ɔrewu.

New International Reader’s Version

Genesis 9:1-29

God Makes a Covenant With Noah

1Then God blessed Noah and his sons. He said to them, “Have children so that there are many of you. Fill the earth. 2All the land animals will be afraid of you. All the birds in the sky will be afraid of you. Every creature that moves along the ground will be afraid of you. So will every fish in the seas. Every living thing is put under your control. 3Everything that lives and moves about will be food for you. I have already given you the green plants for food. Now I am giving you everything.

4“But you must not eat meat that still has blood in it. 5I will certainly hold someone accountable if you are murdered. I will even hold animals accountable if they kill you. I will also hold anyone accountable who murders another person.

6“Anyone who murders a human being

will be killed by a human being.

That is because I have made human beings

so that they are like me.

7Have children so that there will be many of you. Multiply and become many on the earth.”

8Then God spoke to Noah and to his sons who were with him. He said, 9“I am now making my covenant with you and with all your children who will be born after you. 10I am making it also with every living creature that was with you in the ark. I am making my covenant with the birds, the livestock and all the wild animals. I am making it with all the creatures that came out of the ark with you. In fact, I am making it with every living thing on earth. 11Here is my covenant I am making with you. The waters of a flood will never again destroy all life. A flood will never again destroy the earth.”

12God continued, “My covenant is between me and you and every living creature with you. It is a covenant for all time to come. Here is the sign of the covenant I am making. 13I have put my rainbow in the clouds. It will be the sign of the covenant between me and the earth. 14Sometimes when I bring clouds over the earth, a rainbow will appear in them. 15Then I will remember my covenant between me and you and every kind of living creature. The waters will never again become a flood to destroy all life. 16When the rainbow appears in the clouds, I will see it. I will remember that my covenant will last forever. It is a covenant between me and every kind of living creature on earth.”

17So God said to Noah, “The rainbow is the sign of my covenant. I have made my covenant between me and all life on earth.”

The Sons of Noah

18The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham and Japheth. Ham was the father of Canaan. 19The people who were scattered over the earth came from Noah’s three sons.

20Noah was a man who farmed the land. He decided to plant a field that produced grapes for making wine. 21When he drank some of the wine, it made him drunk. Then he lay down inside his tent without any clothes on. 22Ham saw his father naked. Then Ham, the father of Canaan, went outside and told his two brothers. 23But Shem and Japheth picked up a piece of clothing and laid it across their shoulders. Then they walked backward into the tent. They covered their father’s body. They turned their faces away because they didn’t want to see their father naked.

24Then Noah woke up from his sleep that was caused by the wine. He found out what his youngest son had done to him. 25He said,

“May a curse be put on Canaan!

He will be the lowest of slaves to his brothers.”

26Noah also said,

“May the Lord, the God of Shem, be praised.

May Canaan be the slave of Shem.

27May God add land to Japheth’s territory.

May Japheth live in the tents of Shem.

And may Canaan be the slave of Japheth.”

28After the flood Noah lived 350 years. 29Noah lived a total of 950 years. And then he died.