Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 9:1-29

Apam A Onyankopɔn Ne Noa Yɛe

1Afei, Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mmabarima no ka kyerɛɛ wɔn se, “Monwo, na monyɛ bebree nhyɛ asase so ma. 2Mo ho hu ne mo ho suro bɛtɔ mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa ne wim nnomaa nyinaa ne abɔde a wɔwɔ asase so ne nsu mu mpataa nyinaa so. Wɔn nyinaa hyɛ mo nsa. 3Biribiara a nkwa wɔ mu, na ɛkeka ne ho no bɛyɛ mo aduan. Sɛnea mede nhabammono hyɛɛ mo nsa no, afei de, mede biribiara ma mo.

4“Nanso ɛnsɛ sɛ mowe aboa a wontwaa ne mene mmaa ne mogya no ngui no nam. 5Na wo nkwa de, nea ɛbɛyɛ biara, mebisa ho akontaabu. Onipa a okum ne yɔnko nipa no, mebisa no ho asɛm. Mpo, aboa biara a obekum onipa no, mewɔ saa aboa no nso asɛmmisa. Mebisa onipa kra ho asɛm.

6“Obiara a ohwie onipa mogya gu no,

onipa so na wɔnam behwie ɔno nso mogya agu,

efisɛ Onyankopɔn no ara sɛso na ɔbɔɔ onipa.

7Mo de, monwo, na monyɛ bebree. Mo ase mfɛe wɔ asase so, na monnɔɔso.”

8Afei, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mmabarima a wɔka ne ho no se, 9“Nnɛ, me ne mo ne mo asefo a wɔbɛwo wɔn no 10ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a na wɔwɔ mo nkyɛn wɔ Adaka no mu yɛ apam: nnomaa, nyɛmmoa ne wuram mmoa a wɔne mo fi Adaka no mu bae no nyinaa, ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase so. 11Me ne mo yɛ mʼapam sɛ: Meremfa nsuyiri nsɛe abɔde biara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase so. Saa ara nso na meremfa nsuyiri nsɛe asase bio da.”

12Na Onyankopɔn kae se, “Eyi ne apam a me, Onyankopɔn, ne mo ne abɔde a nkwa wɔ mu biara a wɔka mo ho no ne nkyirimma nyinaa reyɛ no ho nsɛnkyerɛnne. 13Mato me nyankontɔn wɔ omununkum mu. Ɛno na ɛbɛyɛ apam a ɛbɛda me ne asase ntam. 14Bere biara a mede omununkum bɛba asase ani, na sɛ nyankontɔn pue wɔ omununkum no mu a, 15mɛkae mʼapam a ɛda me ne mo ne abɔde a nkwa wɔ mu ahorow no nyinaa ntam. Nsuyiri a ɛbɛsɛe abɔde a nkwa wɔ mu no nyinaa remma da biara da bio. 16Bere biara a nyankontɔn bɛto wɔ omununkum mu no, mehu na makae apam a ɛwɔ hɔ daa a ɛda me, Onyankopɔn, ne abɔde a nkwa wɔ mu ahorow nyinaa a wɔwɔ asase yi so no ntam no.”

17Enti Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa se, “Eyi ne apam a me ne abɔde biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase yi so ayɛ no ho nsɛnkyerɛnne.”

Noa Mmabarima

18Eyinom ne Noa mmabarima a wofi Adaka no mu bae: Sem, Ham ne Yafet. Ham na ɔwoo Kanaan. 19Eyinom ne Noa mmabarima. Wɔn mu na nnipa a wɔahwete wɔ asase so nyinaa fi bae.

20Noa yɛ okuafo a odii kan. Ɔyɛɛ bobeturo. 21Da bi, ɔnom bobesa no bi bow ma ɔdaa ne ntamadan mu adagyaw. 22Ham a ɔwoo Kanaan no kɔtoo nʼagya Noa sɛ ɔda adagyaw. Ofii hɔ no, ɔkɔbɔɔ ne nuabarimanom baanu no amanneɛ. 23Enti Sem ne Yafet faa atade de guu wɔn mmati so, kɔɔ nkyirinkyiri de kɔkataa wɔn agya adagyaw so. Na wɔn ani nkyerɛ wɔn agya nti, wɔanhu nʼadagyaw mu.

24Bere a Noa ani so tetew no, na ohuu sɛnea ne kaakyiri no ayɛ no, 25ɔkae se,

“Nnome nka Ham asefo a wɔyɛ Kanaanfo.

Wɔbɛyɛ wɔn nuanom

mu nkoa mu nkoa.”

26Noa kaa bio se,

“Me nhyira a efi Awurade, me Nyankopɔn, nkyɛn no nka Sem!

Kanaan nyɛ Sem akoa.

27Onyankopɔn ntrɛw Yafet ase ne nʼasase mu.

Yafet ntena Sem ntamadan mu,

na Kanaan nyɛ nʼakoa.”

28Nsuyiri no akyi no, Noa tenaa ase mfe ahaasa ne aduonum. 29Noa dii mfe ahankron ne aduonum, ansa na ɔrewu.

Korean Living Bible

창세기 9:1-29

하나님이 노아와 맺은 계약

1하나님이 노아와 그의 아들들을 축복하여 이렇게 말씀하셨다. “너희는 자녀 를 많이 낳고 번성하여 땅을 가득 채워라.

2땅의 모든 짐승과 공중의 새와 땅에 기는 생물과 바다의 고기가 모두 너희를 두려워하고 무서워할 것이다. 이 모든 것은 내가 다 너희에게 준 것이다.

3내가 곡식과 채소를 너희 식물로 준 것처럼 살아서 움직이는 모든 동물도 너희 식물로 주겠다.

4그러나 너희는 고기를 생피가 들어 있는 그대로 먹어서는 안 된다.

5-6살인은 금물이다. 사람은 나의 모습대로 창조되었으므로 사람을 죽인 짐승이나 인간은 반드시 죽여야 한다.

7너희는 자녀를 많이 낳고 온 땅에 번성하여라.”

8하나님이 노아와 그의 아들들에게 다시 말씀하셨다.

9“이제 내가 너희와 너희 후손과

10그리고 너희와 함께 배에서 나온 모든 새와 짐승과 땅의 모든 생물들에게 약속한다.

11내가 두 번 다시 홍수로 모든 생물을 멸종시키지 않겠다. 그러므로 온 땅을 휩쓰는 홍수가 다시는 없을 것이다.

12내가 너희와 그리고 너희와 함께 있는 모든 생물들과 대대로 맺을 계약의 표는 이것이다.

13내가 무지개를 구름 속에 두었으니 이것이 나와 세상 사이에 계약의 표가 될 것이다.

14내가 땅에 구름을 보내 무지개가 구름 속에 나타나면

15내가 너희와 모든 생물 사이에 맺은 계약을 기억하겠다. 홍수 때문에 생물이 전멸되는 일이 다시는 없을 것이다.

16무지개가 구름 가운데 나타날 때마다 내가 그것을 보고 땅의 모든 생물과 맺은 나의 영원한 계약을 기억할 것이다.

17이것이 바로 모든 생물과 맺은 계약의 표이다.”

노아의 세 아들

18배에서 나온 노아의 아들들은 셈과 함과 야벳이었는데 함은 가나안의 아버지였다.

19그리고 노아의 이 세 아들을 통해서 온 세상에 사람들이 퍼지게 되었다.

20노아는 농사를 시작하여 포도나무를 심었다.

21하루는 그가 포도주를 마시고 취하여 자기 천막 안에서 벌거벗은 채 누워 있었다.

22가나안의 아버지인 함이 자기 아버지의 나체를 보고 밖으로 나가서 그 사실을 두 형제에게 말하였다.

23그러자 셈과 야벳이 옷을 가져다가 어깨에 메고 뒷걸음질쳐서 들어가 아버지의 나체를 덮어 주고 계속 얼굴을 돌린 채 아버지의 나체를 보지 않았다.

24노아는 술이 깬 후에 함이 자기에게 한 일을 알고

25이렇게 말하였다. “가나안은 저주를 받아 자기 형제들에게 가장 천한 종이 되리라.

26셈의 하나님 여호와를 찬양하라. 가나안은 셈의 종이 되기를 바라며

27하나님이 9:27 또는 ‘야벳을 창대케 하사 셈의 장막에 거하게 하시고’야벳을 번창하게 하셔서 셈의 축복을 함께 누리게 하시고 가나안은 야벳의 종이 되기를 원하노라.”

28홍수 후에도 노아는 350년을 더 살다가

29950세에 죽었다.