Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 7:1-24

1Afei, Awurade ka kyerɛɛ Noa se, “Wo ne wo fifo nyinaa nkɔ Adaka no mu, efisɛ asase so nnipa nyinaa mu no, wo na mahu sɛ woyɛ ɔtreneeni. 2Fa mmoa a wɔn ho tew biara, anini ason ne abere ason ka wo ho. Na fa mmoa biara a wɔn ho ntew nso abien, onini ne ɔbere. 3Na fa nnomaa biara anini ason ne abere, sɛnea ɛbɛyɛ a nsuyiri no akyi no, wɔn ase bɛfɛe. 4Nnanson akyi no mɛma osu atɔ wɔ asase so awia ne anadwo adaduanan. Mɛpepa abɔde biara a nkwa wɔ mu a mabɔ afi asase so.”

5Noa dii nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ no no nyinaa so.

6Bere a nsuyiri baa asase so no, na Noa adi mfe ahansia. 7Noa ne ne mmabarima ne ne yere ne ne nsenom mmea kɔhyɛɛ adaka no mu sɛnea ɛbɛyɛ a nsuyiri no renka wɔn. 8Mmoa a wɔn ho tew ne wɔn a wɔn ho ntew, nnomaa ne mmoa a wɔwea fam, 9abien abien a wɔyɛ anini ne abere kɔkaa Noa ho wɔ adaka no mu, sɛnea Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ ɔnyɛ no. 10Na nnanson no akyi no, nsuyiri no fii ase.

11Noa dii mfe ahansia no mu no, ɔsram a ɛto so abien no da a ɛto so dunson no, nsuti a ɛwɔ asase mu no nyinaa bobɔe, na ɔsoro mfɛnsere nso buebuei. 12Osu tɔɔ wɔ asase so awia ne anadwo adaduanan.

13Saa da no ara, Noa ne ne mmabarima Sem, Ham ne Yafet ne ne yere ne ne mmabarima baasa no yerenom kɔhyɛɛ adaka no mu. 14Na wuram mmoa ahorow ne nyɛmmoa ahorow ne aboa biara a ɔnam asase so ne anomaa biara ne abɔde biara a ɛwɔ ntaban ka wɔn ho wɔ Adaka no mu. 15Abɔde biara a nkwa wɔ wɔn mu abien abien baa Noa nkyɛn bewuraa Adaka no mu. 16Mmoa a wowuraa mu no nyinaa, na wɔyɛ anini ne abere, sɛnea Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa no. Afei, Awurade kaa Noa hyɛɛ adaka no mu, too no mu.

17Nsuyiri no toaa so adaduanan wɔ asase so. Ɛmaa Adaka no so maa ɛtɛn nsu no ani. 18Nsu no kɔɔ so yirii tɛnn wɔ asase so, maa Adaka no tɛn nsu no ani. 19Nsu no yirii tɛnn wɔ asase so ara kosii sɛ ɛkataa mmepɔw atenten akɛse a ɛwɔ asase so nyinaa so. 20Nsu no yirii ara kosii sɛ ɛkataa mmepɔw no so boroo so anammɔn aduonu. 21Abɔde biara a nkwa wɔ mu a ɛnam asase so te sɛ nnomaa, wuram mmoa a wɔwea asase so ne adesamma ase hyewee. 22Biribiara a ɛte asase ani no nso ase hyewee. 23Wɔpepaa biribiara a nkwa wɔ mu a ɛte asase so no. Nnipa ne mmoa ne abɔde a wɔnam asase so ne wim nnomaa nyinaa nso wɔpepaa wɔn fii asase so. Ɛkaa Noa ne wɔn a na wɔka ne ho wɔ adaka no mu no nko ara.

24Nsuyiri no toaa so wɔ asase so nnafua ɔha aduonum.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 7:1-24

洪水氾濫

1耶和華對挪亞說:「你和你一家都進入方舟,因為這個世代只有你在我眼中是義人。 2潔淨的動物,你要每樣帶七公七母,不潔淨的動物每樣帶一公一母, 3飛鳥每樣帶七公七母,叫牠們以後可以在地上繁衍後代。 4因為七天之後,我要在地上降雨四十晝夜,毀滅我所造的一切生靈。」 5凡耶和華所吩咐的,挪亞都照辦了。

6洪水氾濫的那一年,挪亞正好六百歲。 7挪亞與妻子、兒子們和兒媳們都進了方舟,躲避洪水。 8潔淨的動物、不潔淨的動物、飛禽和地上的一切爬蟲, 9都一公一母成對地到挪亞那裡,進了方舟,正如上帝對挪亞的吩咐。 10那七天過後,洪水在地上氾濫起來。

11挪亞六百歲那年的二月7·11 二月」按猶太曆計算,本卷書所用月份都是按猶太曆計算。十七日,所有深淵的泉源都裂開了,天上的水閘也打開了, 12地上傾盆大雨降了四十晝夜。 13那天,挪亞與他的兒子雅弗,還有挪亞的妻子和三個兒媳婦都進了方舟。 14所有的野獸、牲畜、地上的爬蟲和飛鳥都按種類進入方舟。 15-16這些動物都一公一母成對地到挪亞那裡,進入方舟,正如上帝對挪亞的吩咐。耶和華關上了方舟的門。

17洪水在地上氾濫了四十天,水不斷地往上漲,把方舟漂了起來。 18洪水來勢洶洶,淹沒大地,方舟漂浮在水面上。 19水勢越來越大,把天下各處的高山都淹沒了。 20水淹沒了群山,水面高出群山七米。 21世上所有的飛禽、走獸、牲畜、爬蟲和人類都死了。 22在陸地上所有用鼻孔呼吸的生靈都死了。 23地上的人類、飛禽走獸和爬蟲等一切生靈都被毀滅了,只剩下挪亞和跟他同在方舟裡的生靈。 24洪水淹沒大地一百五十天。