Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 5:1-32

Adam Asefo

1Sɛnea Adam asefo nnidiso te ni.

Bere a Onyankopɔn nwen onipa no, ɔnwen no sɛ ɔno ara ne sɛso. 2Ɔbɔɔ ɔbea ne ɔbarima, na ohyiraa wɔn. Ɔbɔɔ wɔn wiee no, ɔtoo wɔn din onipa.

3Adam dii mfe ɔha aduasa no, ɔwoo ɔbabarima sɛ ɔno ara ne bɔbea ne ne sɛso. Ɔtoo ne din Set. 4Ɔwoo Set no, Adam tenaa ase mfe ahanwɔtwe a ɔwowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 5Sɛ wɔka Adam mfe nyinaa bɔ mu a, odii mfe ahankron aduasa, ansa na ɔrewu.

6Set dii mfe ɔha ne anum no, ɔwoo Enos. 7Set woo Enos akyi no, ɔtenaa ase, dii mfe ahanwɔtwe ne ason, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 8Sɛ wɔka Set mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne dumien, ansa na ɔrewu.

9Enos dii mfe aduɔkron no, ɔwoo Kenan. 10Enos woo Kenan akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe ne dunum, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 11Sɛ wɔka Enos mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne anum, ansa na ɔrewu.

12Kenan dii mfe aduɔson no, ɔwoo Mahalalel. 13Kenan woo Mahalalel akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe aduanan, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 14Sɛ wɔka Kenan mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne du, ansa na ɔrewu.

15Mahalalel dii mfe aduosia anum no, ɔwoo Yared. 16Mahalalel woo Yared akyi no, ɔtenaa ase, dii mfe ahanwɔtwe aduasa, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 17Sɛ wɔka Mahalalel mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahanwɔtwe aduɔkron anum, ansa na ɔrewu.

18Yared dii mfe ɔha aduosia abien no, ɔwoo Henok. 19Yared woo Henok akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 20Sɛ wɔka Yared mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron aduosia abien, ansa na ɔrewu.

21Henok dii mfe aduosia anum no, ɔwoo Metusela. 22Henok woo Metusela akyi no, Henok de ne ho bataa Awurade ho mfe ahaasa, na ɔwowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 23Sɛ wɔka Henok mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahaasa aduosia anum. 24Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhu no bio, efisɛ Onyankopɔn faa no kɔe.

25Metusela dii mfe ɔha aduɔwɔtwe ason no, ɔwoo Lamek. 26Metusela woo Lamek akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanson aduɔwɔtwe abien, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 27Sɛ wɔka Metusela mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron aduosia akron, ansa na ɔrewu.

28Lamek dii mfe ɔha ne aduɔwɔtwe abien no, ɔwoo ɔbabarima. 29Ɔtoo no din Noa, na ɔkae se, “Ɔno na ɔbɛma yɛanya ahomegye afi kuayɛ mu adwumaden wɔ asase a Awurade adome no so.” 30Lamek woo Noa akyi no, ɔtenaa ase mfe ahannum aduɔkron anum, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 31Sɛ wɔka Lamek mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahanson aduɔson ason, ansa na ɔrewu.

32Noa dii mfe ahannum no, ɔwoo mmabarima baasa a wɔfrɛ wɔn Sem, Ham ne Yafet.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 5:1-32

Dòng Dõi A-đam

1Đây là dòng dõi A-đam. Đức Chúa Trời đã sáng tạo A-đam như hình ảnh Ngài. 2Ngài tạo ra người nam và người nữ. Ngay từ đầu, Ngài ban phước lành cho họ và gọi họ là “người.”5:2 Nt A-đam

3Khi A-đam 130 tuổi, ông sinh một con trai giống như mình và đặt tên là Sết. 4Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái. 5Vậy, A-đam thọ 930 tuổi.

6Khi Sết 105 tuổi, ông sinh Ê-nót. 7Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống thêm 807 năm và sinh con trai con gái. 8Vậy Sết thọ 912 tuổi.

9Khi Ê-nót 90 tuổi, ông sinh Kê-nan. 10Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống thêm 815 năm và sinh con trai con gái. 11Vậy Ê-nót thọ 905 tuổi.

12Khi Kê-nan 70 tuổi, ông sinh Ma-ha-la-lê. 13Sau khi sinh Ma-ha-la-lê, Kê-nan còn sống thêm 840 năm và sinh con trai con gái. 14Vậy Kê-nan thọ 910 tuổi.

15Khi Ma-ha-la-lê 65 tuổi, ông sinh Gia-rết. 16Sau khi sinh Gia-rết, ông Ma-ha-la-lê còn sống thêm 830 năm và sinh con trai con gái. 17Ma-ha-la-lê thọ 895 tuổi.

18Khi Gia-rết 162 tuổi, ông sinh Hê-nóc. 19Sau khi sinh Hê-nóc, Gia-rết còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái. 20Vậy Gia-rết thọ 962 tuổi.

21Khi Hê-nóc 65 tuổi, ông sinh Mê-tu-sê-la. 22Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc sống thêm 300 năm, đồng đi với Đức Chúa Trời, và ông có thêm con trai con gái. 23Hê-nóc sống được 365 năm, 24ông đồng đi với Đức Chúa Trời, tận hưởng liên hệ gần gũi với Ngài. Một ngày kia thình lình ông biến mất, vì Đức Chúa Trời đem ông đi.

25Khi Mê-tu-sê-la 187 tuổi, ông sinh Lê-méc. 26Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống thêm 782 năm và sinh con trai con gái. 27Vậy, Mê-tu-sê-la thọ 969 tuổi.

28Khi Lê-méc 182 tuổi, ông sinh một con trai. 29Ông đặt tên con là Nô-ê, và nói: “Nó sẽ an ủi chúng ta lúc lao động và nhọc nhằn, vì đất đã bị Chúa Hằng Hữu nguyền rủa, bắt tay ta phải làm.” 30Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống thêm 595 năm và sinh con trai con gái. 31Vậy, Lê-méc thọ 777 tuổi.

32Nô-ê được 500 tuổi, ông có ba con trai: Sem, Cham, và Gia-phết.