Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 5:1-32

Adam Asefo

1Sɛnea Adam asefo nnidiso te ni.

Bere a Onyankopɔn nwen onipa no, ɔnwen no sɛ ɔno ara ne sɛso. 2Ɔbɔɔ ɔbea ne ɔbarima, na ohyiraa wɔn. Ɔbɔɔ wɔn wiee no, ɔtoo wɔn din onipa.

3Adam dii mfe ɔha aduasa no, ɔwoo ɔbabarima sɛ ɔno ara ne bɔbea ne ne sɛso. Ɔtoo ne din Set. 4Ɔwoo Set no, Adam tenaa ase mfe ahanwɔtwe a ɔwowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 5Sɛ wɔka Adam mfe nyinaa bɔ mu a, odii mfe ahankron aduasa, ansa na ɔrewu.

6Set dii mfe ɔha ne anum no, ɔwoo Enos. 7Set woo Enos akyi no, ɔtenaa ase, dii mfe ahanwɔtwe ne ason, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 8Sɛ wɔka Set mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne dumien, ansa na ɔrewu.

9Enos dii mfe aduɔkron no, ɔwoo Kenan. 10Enos woo Kenan akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe ne dunum, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 11Sɛ wɔka Enos mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne anum, ansa na ɔrewu.

12Kenan dii mfe aduɔson no, ɔwoo Mahalalel. 13Kenan woo Mahalalel akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe aduanan, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 14Sɛ wɔka Kenan mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron ne du, ansa na ɔrewu.

15Mahalalel dii mfe aduosia anum no, ɔwoo Yared. 16Mahalalel woo Yared akyi no, ɔtenaa ase, dii mfe ahanwɔtwe aduasa, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 17Sɛ wɔka Mahalalel mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahanwɔtwe aduɔkron anum, ansa na ɔrewu.

18Yared dii mfe ɔha aduosia abien no, ɔwoo Henok. 19Yared woo Henok akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanwɔtwe, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 20Sɛ wɔka Yared mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron aduosia abien, ansa na ɔrewu.

21Henok dii mfe aduosia anum no, ɔwoo Metusela. 22Henok woo Metusela akyi no, Henok de ne ho bataa Awurade ho mfe ahaasa, na ɔwowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 23Sɛ wɔka Henok mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahaasa aduosia anum. 24Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhu no bio, efisɛ Onyankopɔn faa no kɔe.

25Metusela dii mfe ɔha aduɔwɔtwe ason no, ɔwoo Lamek. 26Metusela woo Lamek akyi no, ɔtenaa ase mfe ahanson aduɔwɔtwe abien, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 27Sɛ wɔka Metusela mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahankron aduosia akron, ansa na ɔrewu.

28Lamek dii mfe ɔha ne aduɔwɔtwe abien no, ɔwoo ɔbabarima. 29Ɔtoo no din Noa, na ɔkae se, “Ɔno na ɔbɛma yɛanya ahomegye afi kuayɛ mu adwumaden wɔ asase a Awurade adome no so.” 30Lamek woo Noa akyi no, ɔtenaa ase mfe ahannum aduɔkron anum, wowoo mmabarima ne mmabea kaa ho. 31Sɛ wɔka Lamek mfe dodow bɔ mu a, odii mfe ahanson aduɔson ason, ansa na ɔrewu.

32Noa dii mfe ahannum no, ɔwoo mmabarima baasa a wɔfrɛ wɔn Sem, Ham ne Yafet.

New International Reader’s Version

Genesis 5:1-32

The Family Line of Adam

1Here is the written story of Adam’s family line.

When God created human beings, he made them to be like him. 2He created them as male and female, and he blessed them. He called them “human beings” when they were created.

3When Adam was 130 years old, he had a son who was like him. He named him Seth. 4Adam lived 800 years after Seth was born. He also had other sons and daughters. 5Adam lived a total of 930 years. And then he died.

6Seth lived 105 years. Then he became the father of Enosh. 7Seth lived 807 years after Enosh was born. He also had other sons and daughters. 8Seth lived a total of 912 years. And then he died.

9Enosh lived 90 years. Then he became the father of Kenan. 10Enosh lived 815 years after Kenan was born. He also had other sons and daughters. 11Enosh lived a total of 905 years. And then he died.

12Kenan lived 70 years. Then he became the father of Mahalalel. 13Kenan lived 840 years after Mahalalel was born. He also had other sons and daughters. 14Kenan lived a total of 910 years. And then he died.

15Mahalalel lived 65 years. Then he became the father of Jared. 16Mahalalel lived 830 years after Jared was born. He also had other sons and daughters. 17Mahalalel lived a total of 895 years. And then he died.

18Jared lived 162 years. Then he became the father of Enoch. 19Jared lived 800 years after Enoch was born. He also had other sons and daughters. 20Jared lived a total of 962 years. And then he died.

21Enoch lived 65 years. Then he became the father of Methuselah. 22Enoch walked faithfully with God 300 years after Methuselah was born. He also had other sons and daughters. 23Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God. And then he couldn’t be found, because God took him from this life.

25Methuselah lived 187 years. Then he became the father of Lamech. 26Methuselah lived 782 years after Lamech was born. He also had other sons and daughters. 27Methuselah lived a total of 969 years. And then he died.

28Lamech lived 182 years. Then he had a son 29and named him Noah. Lamech said, “He will comfort us when we are working. He’ll comfort us when our hands work so hard they hurt. We have to work hard because the Lord put a curse on the ground.” 30Lamech lived 595 years after Noah was born. He also had other sons and daughters. 31Lamech lived a total of 777 years. And then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.