Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 49:1-33

Yakob Hyira Ne Mmabarima

1Yakob frɛɛ ne mmabarima nyinaa ka kyerɛɛ wɔn se, “Mummetwa me ho nhyia, na menka mo nea ɛbɛba mo so daakye.

2“Yakob mmabarima, mommoaboa mo ho ano, na muntie;

muntie mo agya Israel.

3“Ruben, wo na woyɛ mʼabakan.

Wo na woyɛ me tumi ne mʼahoɔden nsɛnkyerɛnne a edi kan a

ɛboro anuonyam ne tumi so.

4Woyɛ kitikiti sɛ asorɔkye, nanso worenkɔ so bio,

efisɛ woforoo wʼagya mpa ne ne yere kɔdae,

de guu mʼanim ase.

5“Simeon ne Lewi yɛ anuanom.

Wogyina hɔ ma basabasayɛ ne asisi.

6Mma me nkɔka wɔn agyinatu ho,

efisɛ wɔnam wɔn abufuw so akunkum nnipa,

na wokunkum anantwi de gyee wɔn ani.

7Nnome nka wɔn abufuw, efisɛ ano yɛ den,

na ɛyɛ atirimɔdensɛm!

Ɛno nti, mɛbɔ wɔn asefo ahwete

Israelman mu nyinaa.

8“Yuda, wo nuabarimanom beyi wo ayɛ.

Wobɛsɛe wʼatamfo nyinaa.

Wʼagya mmabarima bɛkotow wo.

9Yuda, woyɛ gyata ba a

woawe wʼatamfo nam awie.

Wote sɛ gyata a wabutuw.

Hena na obetumi akɔka no?

10Ahempema remfi Yuda nsam,

na saa ara nso na ahempema remfi nʼanan ntam,

kosi sɛ, nea ɛyɛ ne dea a aman nyinaa betie no no bɛba.

11Ɔbɛsa nʼafurum wɔ bobe dua mu.

Ɔde nʼafurum ba bɛsa bobe pa mman mu.

Ɔbɛhoro ne ntama wɔ nsa mu,

na wahoro nʼatade nso wɔ bobesa kɔɔ mu.

12Nʼaniwa aba bebiri asen bobesa.

Ne se bɛyɛ fitaa asen nufusu.

13“Sebulon bɛtena mpoano.

Obesisi ahyɛngyinabea ama ahyɛn.

Nʼahye so bɛtrɛw akosi Sidon.

14“Isakar yɛ afurum hoɔdenfo a

obutuw hɔ rehome wɔ nguankuw mu.

15Sɛ ohu sɛnea nʼahomegyebea ye fa,

ne sɛnea nʼasase no so dwo a,

obekuntun agye adesoa,

na wapene so sɛ akoa ama ɔhyɛ adwuma.

16“Dan bebu ne manfo atɛn

sɛ Israel mmusuakuw no baako.

17Dan bɛyɛ sɛ ɔwɔ a ɔda kwankyɛn;

ɔbɛyɛ sɛ ahurutoa a ɔnam ɔtempɔn mu a

ɔka ɔpɔnkɔ nantin,

sɛnea ɛbɛma ne sotefo atew ahwe nʼakyi.

18Awurade, wo nkwagye na meretwɛn.

19“Nnipa bɔnefo bɛtow ahyɛ Gad so,

na ɔno nso betiw wɔn atow ahyɛ wɔn so.

20“Aser aduan a odi no bɛyɛ aduan pa.

Na ɔbɛma ahennuan a ɛyɛ akɔnnɔ.

21“Naftali te sɛ ɔforote a wɔagyaa no a

ɔwo mma ahoɔfɛfo.

22“Yosef yɛ ngodua a ɛsow aba,

a esi asuten ho,

na ne mman tra afasu.

23Agyantowfo kaa no hyɛe,

de abufuw tow hyɛɛ ne so.

24Nanso ne bɛma no gyinaa pintinn,

na ne basa mu yɛɛ den;

esiane Otumfo Nyankopɔn a Yakob som no no

a ɔyɛ oguanhwɛfo ne Israel botantim no;

25esiane Onyankopɔn a wʼagya som no a ɔboa wo no;

Otumfo a ɔde ɔsoro nhyira behyira wo;

nhyira a efi asase ase pɛɛ;

nhyira a efi nufu ne ɔyafunu mu no.

26Wʼagya nhyira a wɔahyira no no

bɛdɔɔso asen tete nteredee mmepɔw

ne nkoko a etintim hɔ daa no so nnɔbae.

Eyinom nyinaa mmra Yosef ti so,

engugu anuanom no mu nea wɔapaw no no anintɔn so.

27“Benyamin yɛ pataku a ɔyɛ nam;

ɔbɔ aporɔw anɔpa, kyere ne hanam we,

na edu anwummere a, ɔkyekyɛ nam nkae no.”

28Eyi ne nhyira a Israel mmusuakuw dumien no agya de hyiraa wɔn; obiara ne sɛnea ɛfata no.

Yakob Wu Ne Ne Sie

29Yakob rebewu no, ɔka kyerɛɛ wɔn hyɛɛ wɔn se, “Aka kakraa bi, na wɔrebɛfa me akɔka me mpanyimfo ho. Sɛ miwu a, munsie me wɔ ɔboda a ɛwɔ Hetini Efron afuw a wosiee me mpanyimfo wɔ mu no mu. 30Ɛno ne ɔboda ne afuw a ɛwɔ Makpela, a ɛbɛn Mamrɛ a ɛwɔ Kanaan asase so no. Abraham tɔɔ saa ɔboda no fii Hetini Efron nkyɛn, de yɛɛ amusiei. 31Saa ɔboda no mu na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ ara nso na wosiee Isak ne ne yere Rebeka, na misiee Lea nso. 32Me nena Abraham tɔɔ afuw no ne ɔboda a ɛka ho no nyinaa fii Hetifo no nkyɛn.”

33Bere a Yakob kasa kyerɛɛ ne mma no wiee no, ɔmaa ne nan so guu ne mpa so wui. Wokosiee no wɔ ne mpanyimfo nkyɛn.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 49:1-33

雅各的預言

1雅各把他的兒子們都叫來,對他們說:「你們到我身邊來,我要把你們將來的遭遇告訴你們。

2雅各的兒子們啊,

你們都來聽,

聽你們父親以色列的話。

3呂便啊,你是我的長子,

是我年輕力壯時生的,

比眾弟兄更有尊榮和力量。

4可是,你必不再居首位,

因為你放縱情慾,

如沸騰不止的水,

你上了你父親的床,

玷污了我的榻。

5西緬利未串通一氣,

依仗刀劍,殘暴不仁。

6我的靈啊,不要與他們同謀。

我的心啊,不要與他們聯合。

他們洩憤殺人,

隨意砍斷牛腿的筋。

7他們狂暴兇殘,該受咒詛!

我要使他們分散在雅各的子孫中,

散居在以色列各地。

8猶大啊,你的兄弟們必讚美你,

你必制伏你的仇敵,

你父親的兒子必向你下拜。

9我兒猶大是頭小獅子,

他獵食回來,躺臥如雄獅,

蹲伏如母獅,誰敢驚擾他?

10王權必不離猶大

御杖必伴他左右,

直到那位執掌王權的來到,

萬民都必歸順他。

11「他把小驢拴在葡萄樹旁,

把驢駒拴在上好的葡萄樹旁;

他在葡萄酒中洗衣服,

在葡萄汁中洗外袍。

12他的眼睛比酒烏潤,

牙齒比奶潔白。

13西布倫必安居在海濱,

成為泊船的港口,

他的疆界必伸展到西頓

14以薩迦是頭壯驢,

臥在羊圈中。

15他見那地方好作安身之處,

地土肥美,就垂下肩頭,

做了奴隸。

16必治理他的人民,

以色列的一個支派。

17他必成為路邊的蛇,

道旁的毒蛇,

咬傷馬蹄,使騎馬的人墜落。

18「耶和華啊,

我切切等候你的拯救。

19迦得必被強盜劫掠,

他卻要反敗為勝追趕他們。

20亞設必有豐美的出產和供君王享用的美味。

21拿弗他利是頭自由的母鹿,

養育美麗的小鹿49·21 養育美麗的小鹿」或譯「口出佳美之言」。

22約瑟是多結果子的枝條,

長在水泉旁,

他的枝條探出牆外。

23弓箭手兇猛地攻擊他,

惡狠狠地射他。

24但他手持強弓,

雙臂穩健有力,

因為雅各的大能者——以色列的牧者和磐石幫助他。

25你父親的上帝必幫助你,

全能者必賜你天上的恩澤、

地上的百福,

使你子孫興旺、牛羊滿圈。

26你父親的祝福高過亙古永存的峰巒,

多如綿延無盡的群山,

願這一切的祝福都臨到約瑟頭上,

臨到這超越眾弟兄的人身上。

27便雅憫是匹貪婪的狼,

早晨吞吃獵物,

晚上瓜分戰利品。」

28以上是以色列的十二支派,他們的父親按著他們不同的福分給他們祝福。 29雅各又囑咐他們說:「我要離世了,你們要把我葬在以弗崙田間的洞裡,讓我與祖先在一起。 30那洞穴在迦南幔利附近的麥比拉田間,是亞伯拉罕以弗崙買來作墳地的。 31亞伯拉罕和他的妻子撒拉以撒和他的妻子利百加都葬在那裡,我把利亞也葬在了那裡。 32那塊田和田間的洞穴是向人買的。」 33雅各囑咐完眾子,在床上躺下,嚥了氣,去他祖先那裡了。