Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 36:1-43

Esau Asefo

1Eyinom ne Esau a wɔfrɛ no Edom no asefo.

2Esau waree Kanaanfo mmea baasa. Wɔn din de Ada a ɔyɛ Hetini Elon babea, Ana babea Oholibama a ɔsan yɛ Hewini Sibeon nena ne 3Basmat a ɔyɛ Ismael babea na ɔyɛ Nebaiot nuabea.

4Ada woo Elifas maa Esau. Basmat woo Reuel. 5Oholibama nso woo Yeus, Yalam ne Kora. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne mmabarima a Esau yerenom baasa no wowoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase so no.

6Esau faa ne yerenom, ne mmabarima, ne mmabea, ne fifo nyinaa, ne nyɛmmoa ne mmoa a aka nyinaa ne nʼagyapade biara a ɔbrɛ nyaa no wɔ Kanaan asase so nyinaa, tu fii ne nua Yakob nkyɛn, kɔɔ asase bi so wɔ akyirikyiri. 7Efisɛ na wɔn ahonyade no dɔɔso sɛ ɔne ne nua Yakob betumi atena faako. Na wɔn mmoa dodow nti, wɔn baanu no nsen asase a wɔte so no so. 8Ɛno nti, Esau a wɔfrɛ no Edom no, kɔbɔɔ nʼatenae wɔ Seir bepɔw so.

9Eyinom ne Esau a ɔyɛ Edomfo agya no asefo a wɔwoo wɔn maa no bere a na ɔwɔ Seir bepɔw so no.

10Esau mmabarima no din na edidi so yi:

Elifas, a ɔyɛ Esau yere panyin Ada babarima ne Reuel a ɔyɛ Basmat babarima.

11Elifas nso mmabarima din na edidi so yi:

Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. 12Na Esau babarima Elifas nso wɔ mpena bi a ne din de Timna a ɔne no woo ba a wɔfrɛ no Amalek. Din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Ada nenanom.

13Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Nahat, Serah, Sama ne Misa. Saa din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Basmat nso nenanom.

14Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea, na ɔsan yɛ Sibeon nena no mmabarima a ɔwoo wɔn maa Esau no ne eyinom:

Yeus, Yalam ne Kora.

15Eyinom ne Esau asefo no mu atitiriw:

Elifas a ɔyɛ Esau abakan no nso mmabarima din na edidi so yi:

Atitiriw Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Kora, Gatam ne Amalek. Saa din a wɔabobɔ yi ne Elifas a ɔyɛ Esau abakan no asefo atitiriw a wɔwowoo wɔn wɔ Edom asase so. Na saa atitiriw yi yɛ Ada nenanom.

17Esau babarima Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Nahat, Otitiriw Serah, Otitiriw Sama ne Otitiriw Misa. Saa din a wɔabobɔ yi ne Reuel a ɔyɛ Esau ba a ɔto so abien no nnipa atitiriw a wɔwoo wɔn wɔ Edom asase so. Na wɔyɛ Esau yere Basmat nenanom.

18Esau yere Oholibama mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Yeus, Otitiriw Yalam ne Otitiriw Kora. Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea no asefo nnipa atitiriw no.

19Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau a ɔno ara ne Edom no mmabarima. Wɔn ara nso na wɔyɛ wɔn nnipa atitiriw no.

20Eyinom ne Horini Seir mmabarima a na saa bere no wɔtete Seir asase so no:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ne Disan. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horini Seir mmabarima a na wɔtete Edom asase so no nnipa atitiriw no.

22Lotan mmabarima ne eyinom:

Hori ne Homam. Na Timna yɛ Lotan nuabea.

23Sobal nso mmabarima ne eyinom:

Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ne Onam.

24Na eyinom ne Sibeon mmabarima:

Aya ne Ana. Saa Ana yi ne abarimaa a, bere bi ɔde nʼagya Sibeon mfurum kɔɔ adidi wɔ sare no so a okohuu asu aniwa bi a na nsuɔhyew fi mu ba no.

25Ana mma ni:

Dison ne Oholibama a ɔyɛ Ana babea no.

26Disan mmabarima ni:

Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

27Eser mmabarima ne eyinom:

Bilhan, Saawan ne Akan.

28Eyinom ne Disan mma:

Us ne Aran.

29Eyinom ne Horifo nnipa atitiriw:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Disan, Eser ne Disan.

Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horifo nnipa atitiriw a bere a na wɔwɔ Seir asase so no, wodii wɔn mmusua no so.

Edom Ahemfo

31Eyinom ne nnipa a wodii kan dii hene wɔ Edom asase so ansa na Israelni biara rebedi Israelmma so hene:

32Bela a ɔyɛ Beor babarima bedii hene wɔ Edom asase so. Na nʼahenkurow din de Dinhaba.

33Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene.

34Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene.

35Husam wu akyi Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit.

36Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

37Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene.

38Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene.

39Akbor babarima Baal-Hanan nso wui no, Hadad bedii nʼade, tenaa nʼahengua so sɛ ɔhempɔn. Na ɔhene Hadad ahenkurow no din de Pau, na ne yere nso din de Mehetabel a ɔyɛ Me-Sahab babea a ɔno nso yɛ Matred babea.

40Sɛnea wɔn a wodidi so yi a wɔyɛ Esau asefo no mmusua ne wɔn tenabea te ni:

Timna abusua, Alwa abusua, Yetet abusua,

41Oholibama abusua, Ela abusua, Pinon abusua,

42Kenas abusua, Teman abusua, Mibsar abusua,

43Magdiel abusua ne Iram abusua.

Eyinom ne Edom mmusua a wɔde wɔn atenae no din totoe.

Na wɔn nyinaa yɛ Edomfo a wɔyɛ Esau asefo.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 36:1-43

Berättelsen över Esaus släkt

(1 Krön 1:35-42)

1Här följer berättelsen över Esaus släkt, han som också kallas Edom:

2Esau gifte sig med flickor från Kanaan: Ada, dotter till hettiten Elon, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sivon, 3och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot.

4Med Ada fick Esau sonen Elifas. Med Basemat fick han Reguel.

5Med Oholivama fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach. Dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6Esau tog sina hustrur, barn, hela sitt husfolk, sin boskap och sina dragdjur, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. 7Det fanns inte rum för dem båda på grund av all den egendom de hade. Landet där de bodde räckte inte till för dem nu när de hade så mycket djur. 8Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd, dvs. Edom.

9Här följer en släkttavla för Esau, stamfar till edoméerna i bergslandet Seir:

10Esaus söner hette:

Elifas, som var född av Esaus hustru Ada, och Reguel, född av Esaus hustru Basemat.

11Elifas söner var

Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.

12Med sin bihustru Timna fick Elifas, Esaus son, dessutom Amalek. Dessa var ättlingar till Esaus hustru Ada.

13Reguels söner var:

Nachat, Serach, Shamma och Missa. De var ättlingar till Esaus hustru Basemat.

14Med sin hustru, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till Sivon, fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach.

15Från Esau kom följande stamhövdingar:

Esaus förstfödde Elifas söner var hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korach, Gatam och Amalek, som var Elifas stamhövdingar i Edom, alltså Adas ättlingar.

17Esaus son Reguels ättlingar var Nachat, Serach, Shamma och Missa, som alltså var stamhövdingar i Edom, Esaus hustru Basemats ättlingar.

18Esaus hustru Oholivamas ättlingar var stamhövdingarna Jeush, Jalam och Korach. De var alltså stamhövdingar som härstammade från Esaus hustru Oholivama, dotter till Ana.

19Dessa var Esaus söner och stamhövdingar som härstammade från dem. Esau är lika med Edom.

20Horéen Seirs söner, urinvånarna i landet, var följande: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså Seirs söners, horéernas, stamhövdingar i Edom.

22Lotans söner var Hori och Hemam. Timna var syster till Lotan.

23Shovals söner var Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam.

24Sivons söner var Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25Anas barn var Dishon och Oholivama.

26Dishons söner var Hemdan, Eshban, Jitran och Keran.

27Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28Dishans söner var Us och Aran.

29Horéernas stamhövdingar var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså horéernas stamhövdingar i Seirs land, efter sina områden.

Edoms kungar

(1 Krön 1:43-54)

31Detta är de kungar som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

32Bela, Beors son, blev kung i Edom, och namnet på hans stad var Dinhava.

33När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

34När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

35När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

36När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

37När sedan Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

38När Saul dog blev Akbors son Baal Hanan kung.

39När Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Han regerade från Pagu. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

40Detta är alltså namnen på Esaus stamhövdingar, namn för namn efter sina släkten och boplatser:

furstarna Timna, Alva, Jetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar, 43Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar efter deras boplatser i det land de tagit i besittning, och detta var Esau, Edoms stamfar.