Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 36:1-43

Esau Asefo

1Eyinom ne Esau a wɔfrɛ no Edom no asefo.

2Esau waree Kanaanfo mmea baasa. Wɔn din de Ada a ɔyɛ Hetini Elon babea, Ana babea Oholibama a ɔsan yɛ Hewini Sibeon nena ne 3Basmat a ɔyɛ Ismael babea na ɔyɛ Nebaiot nuabea.

4Ada woo Elifas maa Esau. Basmat woo Reuel. 5Oholibama nso woo Yeus, Yalam ne Kora. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne mmabarima a Esau yerenom baasa no wowoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase so no.

6Esau faa ne yerenom, ne mmabarima, ne mmabea, ne fifo nyinaa, ne nyɛmmoa ne mmoa a aka nyinaa ne nʼagyapade biara a ɔbrɛ nyaa no wɔ Kanaan asase so nyinaa, tu fii ne nua Yakob nkyɛn, kɔɔ asase bi so wɔ akyirikyiri. 7Efisɛ na wɔn ahonyade no dɔɔso sɛ ɔne ne nua Yakob betumi atena faako. Na wɔn mmoa dodow nti, wɔn baanu no nsen asase a wɔte so no so. 8Ɛno nti, Esau a wɔfrɛ no Edom no, kɔbɔɔ nʼatenae wɔ Seir bepɔw so.

9Eyinom ne Esau a ɔyɛ Edomfo agya no asefo a wɔwoo wɔn maa no bere a na ɔwɔ Seir bepɔw so no.

10Esau mmabarima no din na edidi so yi:

Elifas, a ɔyɛ Esau yere panyin Ada babarima ne Reuel a ɔyɛ Basmat babarima.

11Elifas nso mmabarima din na edidi so yi:

Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. 12Na Esau babarima Elifas nso wɔ mpena bi a ne din de Timna a ɔne no woo ba a wɔfrɛ no Amalek. Din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Ada nenanom.

13Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Nahat, Serah, Sama ne Misa. Saa din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Basmat nso nenanom.

14Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea, na ɔsan yɛ Sibeon nena no mmabarima a ɔwoo wɔn maa Esau no ne eyinom:

Yeus, Yalam ne Kora.

15Eyinom ne Esau asefo no mu atitiriw:

Elifas a ɔyɛ Esau abakan no nso mmabarima din na edidi so yi:

Atitiriw Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Kora, Gatam ne Amalek. Saa din a wɔabobɔ yi ne Elifas a ɔyɛ Esau abakan no asefo atitiriw a wɔwowoo wɔn wɔ Edom asase so. Na saa atitiriw yi yɛ Ada nenanom.

17Esau babarima Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Nahat, Otitiriw Serah, Otitiriw Sama ne Otitiriw Misa. Saa din a wɔabobɔ yi ne Reuel a ɔyɛ Esau ba a ɔto so abien no nnipa atitiriw a wɔwoo wɔn wɔ Edom asase so. Na wɔyɛ Esau yere Basmat nenanom.

18Esau yere Oholibama mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Yeus, Otitiriw Yalam ne Otitiriw Kora. Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea no asefo nnipa atitiriw no.

19Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau a ɔno ara ne Edom no mmabarima. Wɔn ara nso na wɔyɛ wɔn nnipa atitiriw no.

20Eyinom ne Horini Seir mmabarima a na saa bere no wɔtete Seir asase so no:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ne Disan. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horini Seir mmabarima a na wɔtete Edom asase so no nnipa atitiriw no.

22Lotan mmabarima ne eyinom:

Hori ne Homam. Na Timna yɛ Lotan nuabea.

23Sobal nso mmabarima ne eyinom:

Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ne Onam.

24Na eyinom ne Sibeon mmabarima:

Aya ne Ana. Saa Ana yi ne abarimaa a, bere bi ɔde nʼagya Sibeon mfurum kɔɔ adidi wɔ sare no so a okohuu asu aniwa bi a na nsuɔhyew fi mu ba no.

25Ana mma ni:

Dison ne Oholibama a ɔyɛ Ana babea no.

26Disan mmabarima ni:

Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

27Eser mmabarima ne eyinom:

Bilhan, Saawan ne Akan.

28Eyinom ne Disan mma:

Us ne Aran.

29Eyinom ne Horifo nnipa atitiriw:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Disan, Eser ne Disan.

Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horifo nnipa atitiriw a bere a na wɔwɔ Seir asase so no, wodii wɔn mmusua no so.

Edom Ahemfo

31Eyinom ne nnipa a wodii kan dii hene wɔ Edom asase so ansa na Israelni biara rebedi Israelmma so hene:

32Bela a ɔyɛ Beor babarima bedii hene wɔ Edom asase so. Na nʼahenkurow din de Dinhaba.

33Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene.

34Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene.

35Husam wu akyi Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit.

36Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

37Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene.

38Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene.

39Akbor babarima Baal-Hanan nso wui no, Hadad bedii nʼade, tenaa nʼahengua so sɛ ɔhempɔn. Na ɔhene Hadad ahenkurow no din de Pau, na ne yere nso din de Mehetabel a ɔyɛ Me-Sahab babea a ɔno nso yɛ Matred babea.

40Sɛnea wɔn a wodidi so yi a wɔyɛ Esau asefo no mmusua ne wɔn tenabea te ni:

Timna abusua, Alwa abusua, Yetet abusua,

41Oholibama abusua, Ela abusua, Pinon abusua,

42Kenas abusua, Teman abusua, Mibsar abusua,

43Magdiel abusua ne Iram abusua.

Eyinom ne Edom mmusua a wɔde wɔn atenae no din totoe.

Na wɔn nyinaa yɛ Edomfo a wɔyɛ Esau asefo.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 36:1-43

Ang mga Kaliwat ni Esau

(1 Cro. 1:34-37)

1Mao kini ang sugilanon bahin sa pamilya ni Esau (nga gitawag usab ug Edom).

2Naminyo si Esau sa mga babaye nga taga-Canaan. Sila mao si Ada nga anak ni Elon nga Hitihanon, si Oholibama nga anak ni Ana ug apo ni Zibeon nga Hibihanon, 3ug si Basemat nga anak ni Ishmael ug igsoon ni Nebayot. 4Ang anak ni Esau kang Ada mao si Elifaz. Ang iyang anak kang Basemat mao si Reuel. 5Ug ang iyang mga anak kang Oholibama mao sila si Jeush, Jalam, ug Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

6Gidala ni Esau ang iyang mga asawa, mga anak, ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, apil ang mga kabtangan ug kahayopan nga natigom niya sa Canaan, ug mibalhin siya sa usa ka dapit, layo kang Jacob nga iyang igsoon. 7Kay dili sila mahimong mag-uban sa usa ka dapit tungod sa kadaghan sa ilang kabtangan; ug ang mga sabsabanan sa dapit nga ilang gipuy-an dili paigo sa daghan nila nga mga kahayopan. 8Busa didto nagpuyo si Esau (nga gitawag usab ug Edom) sa kabungtoran sa Seir.

9Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Esau nga amahan sa mga Edomihanon nga nagpuyo sa kabungtoran sa Seir.

10Ang anak ni Esau kang Basemat mao si Reuel, ug ang anak niya kang Ada mao si Elifaz.

11Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo, Gatam, ug Kenaz. 12Anak usab niya si Amalek sa usa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Ada.

13Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Basemat.

14Ang mga anak ni Esau kang Oholibama mao sila si Jeush, Jalam, ug Kora. (Si Oholibama anak ni Ana ug apo ni Zibeon.)

15Mao kini ang mga kaliwat ni Esau nga nahimong pangulo: si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16Kora, Gatam, ug Amalek. Mga anak kini sila ni Elifaz ug mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Ada. Nangulo sila sa Edom.

17Nahimo usab nga mga pangulo sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza. Sila ang mga apo ni Esau sa iyang asawa nga si Basemat.

18Nahimo usab nga mga pangulo ang mga anak ni Esau kang Oholibama nga anak ni Ana. Sila mao si Jeush, Jalam, ug Kora.

19Silang tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sa Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

(1 Cro. 1:38-42)

20Mao kini ang mga anak ni Seir nga Horihanon nga nagpuyo sa Edom: si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21Dishon, Ezer, ug Dishan. Nahimo silang pangulo sa mga Horihanon nga nagpuyo sa Edom.

22Ang mga anak ni Lotan mao sila si Hori ug si Hemam.36:22 Hemam: o, Homam. Managsoon si Lotan ug si Timna nga usa sa asawa ni Elifaz.

23Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, ug Onam.

24Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. Si Ana mao ang nakakaplag sa tuboran didto sa kamingawan sa dihang nagbantay siya sa mga asno sa iyang amahan nga si Zibeon. 25Ang mga anak ni Ana mao si Dishon ug si Oholibama.

26Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan, Eshban, Itran, ug Keran.

27Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Akan.

28Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

29-30Mao kini sila ang mga pangulo sa mga Horihanon nga midumala sa mga dapit sa Seir: si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan.

Ang mga Hari sa Edom

(1 Cro. 1:43-54)

31Mao kini sila ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay mga hari ang mga Israelinhon: 32Si Bela nga anak ni Beor nahimong hari sa Edom. Dinhaba ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. 33Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 35Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga anak ni Bedad. Si Hadad maoy mipildi sa mga Midianhon didto sa Moab. Avit ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. 36Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 38Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadar. Pau ang ngalan sa iyang ulohang lungsod. Ang iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab.

40-43Si Esau (o Edom) mao ang katigulangan sa mga Edomihanon. Mao kini sila ang nahimong pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ilang mga tribo ug dapit ginganlan usab sa ilang mga ngalan: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, ug Iram.