Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 20:1-18

Abraham Ne Abimelek

1Afei, Abraham tu fii hɔ kɔɔ anafo mantam asase bi a wɔfrɛ no Negeb kɔtenaa nkurow Kades ne Sur ntam. Ɔtenaa Gerar kakra. 2Abraham maa nnipa no tee ase sɛ, Sara yɛ ne nuabea. Enti, Gerarhene Abimelek soma kɔfaa Sara baa nʼahemfi.

3Nanso Onyankopɔn soo Abimelek dae, ka kyerɛɛ no se, “Wosɛ owu, efisɛ ɔbea a woakɔfa no no yɛ obi yere.”

4Nanso na Abimelek nnya ne Sara nnae, enti ɔkae se, “Awurade, enti wobɛsɛe onipa a ɔnyɛɛ bɔne bi? 5Abraham ka kyerɛɛ me se, ‘Ɔyɛ me nuabea.’ Na Sara no nso kae se, ‘Ɔyɛ me nuabarima.’ Enti mede adwene mu fann ne koma mu tew na ɛyɛɛ nea meyɛe no.”

6Na Onyankopɔn soo Abimelek dae bio ka kyerɛɛ no se, “Ɛyɛ nokware turodoo sɛ, wode adwene mu fann ne koma mu tew na ɛyɛɛ nea woyɛe no; ɛno nti, mamma woanyɛ bɔne antia me. Ɛno nti na mamma woamfa wo ho anka no no. 7Ne saa nti san fa ɔbarima no yere no kɔma no, efisɛ saa ɔbarima no yɛ odiyifo a obetumi abɔ mpae ama wo ama woatena. Na sɛ woansan amfa no ankɔma no a, hu sɛ, wo ne wʼasefo nyinaa bewuwu.”

8Ade kyee anɔpatutuutu no, Abimelek frɛɛ ne mpanyimfo nyinaa bɔɔ wɔn nsɛm a asisi no ho amanneɛ. Na wosuroo yiye. 9Afei, Abimelek frɛɛ Abraham ka kyerɛɛ no se, “Dɛn na woayɛ yɛn yi? Bɔne bɛn na mayɛ wo a woakɔfa afɔbusɛm kɛse a ɛte sɛɛ yi abɛto me ne me man so yi? Ade a wode ayɛ me yi nyɛ ade a anka ɛsɛ sɛ wode yɛ me.” 10Afei, Abimelek bisaa Abraham se, “Dɛn adwene na ɛkaa wo a ɛma woyɛɛ saa?”

11Abraham buae se, “Misusuwii sɛ nokware, Onyankopɔn biara nni mo mu, na me yere nti, mubekum me. 12Eyi akyi no, ampa ara, ɔyɛ me nuabea. Yefi agya koro na yemfi ɛna koro. Ɛno nti na mewaree no no. 13Na bere a Onyankopɔn ka kyerɛɛ me Abraham se mintu mfi mʼagya fi nkɔ asase a ɔbɛkyerɛ me so no. Me nso, meka kyerɛɛ Sara se, ‘Adɔe a ɛsɛ sɛ woyɛ me ni: baabiara a yebedu no, ka se meyɛ wo nuabarima.’ ”

14Enti Abimelek de nguan, anantwi, nkoa ne mfenaa brɛɛ Abraham. Na ɔde ne yere Sara san brɛɛ no. 15Abimelek kae se, “Mʼasasetam na ɛda wʼanim yi, ɛso baabiara a wopɛ sɛ wotena no, fa.”

16Abimelek ka kyerɛɛ Sara nso se, “Mede dwetɛ kilogram dubaako ne fa rema wo nuabarima no. Eyi ne mpata a mede rema wo wɔ bɔne a wɔde too wo so no, wɔ wɔn a wɔka wo ho no nyinaa anim. Asodi biara nna wo so.”

17Enti Abraham bɔɔ mpae, srɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔnsa ɔhene Abimelek, ɔhemmea ne mfenaa a wɔwɔ fie hɔ no yare mma wɔnwo mma. 18Esiane Abraham yere Sara nti, Awurade too Abimelek fifo nyinaa yafunu mu de twee Abimelek aso.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 20:1-18

亚伯拉罕与亚比米勒

1亚伯拉罕幔利迁往南地,住在加低斯书珥之间。在基拉耳寄居期间, 2他称妻子撒拉是自己的妹妹。基拉耳亚比米勒派人带走了撒拉

3晚上,上帝在梦中对亚比米勒说:“你的死期到了,因为你带来的那个女人是别人的妻子。” 4亚比米勒还没有亲近撒拉,因此他说:“主啊,难道你要毁灭一个无辜的国家吗? 5那人亲口对我说这女人是他妹妹,她也说那人是她哥哥。我问心无愧,没有做错。” 6上帝在梦中对他说:“我知道你问心无愧,所以我才阻止你,不让你亲近她,免得你得罪我。 7现在你要把那人的妻子还给他,他是个先知,他会为你祷告,使你活命。要知道,如果你不这样做,你和你的人民都必死。”

8亚比米勒清早起来召来他的臣仆,把这件事情告诉他们,他们听了都十分害怕。 9亚比米勒召见亚伯拉罕,对他说:“你为什么要害我们?我什么地方得罪了你?你竟使我和我的人民陷入大罪!你不该这样做。” 10又说:“你为什么这样做?” 11亚伯拉罕回答说:“因为我想这里的人不敬畏上帝,他们必为了夺我妻子而杀我。 12况且,她真是我的妹妹,与我同父异母,后来做了我的妻子。 13上帝吩咐我离开家乡到外面漂泊的时候,我对她说,‘无论我们到哪里,你都要说我是你哥哥,这就是你对我的恩情。’”

14于是,亚比米勒带来牛、羊和男女仆婢送给亚伯拉罕,并把他妻子撒拉还给他, 15又对他说:“我的国土就在你面前,你想住在哪里都可以。” 16亚比米勒撒拉说:“我给你哥哥十一公斤银子,在你家人面前证明你是清白的,你没有做错什么。”

17亚伯拉罕祈求上帝,上帝就治好了亚比米勒,也使他妻子和众婢女恢复了生育能力。 18原来耶和华因为亚伯拉罕的妻子撒拉这件事,使亚比米勒宫中所有的妇女都不能生育。