Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 10:1-32

Noa Awo Ntoatoaso

1Eyinom ne Noa mmabarima: Wɔne Sem, Ham ne Yafet asefo. Wɔwowoo mmabarima nsuyiri no akyi.

Yafet Asefo

2Yafet asefo ni:

Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras.

3Gomer asefo ni:

Askenas, Rifat ne Togarma.

4Yawan asefo ni:

Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. 5Na wɔn asefo bɛyɛɛ po so adwumayɛfo wɔ nsase ahorow so a na abusuakuw biara ka ne kasa nko.

Ham Asefo

6Ham asefo ni:

Kus, Misraim, Put ne Kanaan.

7Kus10.7 Kus aman ahorow ason no nyinaa wɔ Arabia. asefo ni:

Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka.

Na Raama asefo nso ne:

Saba ne Dedan.

8Kus woo Nimrod. Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so. 9Na ɔyɛ ɔbɔmmɔfo kɛse a Awurade ahyira no, na wɔbɔ ne din ka asɛm. Na obiara a ɔyɛ akokodurusɛm no, wɔde no toto Nimrod a na ɔyɛ ɔbɔmmɔfo kɛse a Awurade ahyira no no ho. 10Nʼahenni fii ase wɔ Babilonia, Erek, Akad ne Kalne a ne nyinaa wɔ Sinear10.10 Sinear kyerɛ tete Babilonia. asase so. 11Ofii saa asase no so trɛw nʼahenni mu kɔɔ Asiria, kɔkyekyeree Ninewe. Rehobot-Ir, Kala ne 12Resen a ɛda Ninewe ne Kala ntam; ɛno na ɛyɛ kurow kɛse wɔ saa ahemman no mu.

13Na Misraim woo

Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, 14Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo10.14 Filistifo ase fi India Aborɔfo mu. Wotu fii Kraftor (Yer 47.4; Amos 9.7). Mfe ɔha ne dumien mu ansa na wɔrebɛwo Kristo no (AWK) na wodii Misraim so. Wɔpam wɔn fii Misraim no, wɔkɔbɔɔ atenae wɔ Kanaan mpoano. fi.

15Na Kanaan woo nʼabakan

Sidon ne Het. 16Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, 17Hewifo, Arkifo, Sinifo, 18Arwadfo, Semarifo ne Hematifo.

Akyiri no, Kanaanfo mmusua no petee. 19Kanaan nsase ahye trɛw fii Sidon koduu Gerar de kosii Gasa koduu Sodom ne Gomora, Adma, Seboim de kosi Lasa.

20Eyinom ne Ham asefo a wɔn mmusuakuw, wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn aman da wɔn adi.

Sem Asefo

21Sem a na ne nua panyin ne Yafet no nso woo mmabarima. Sem nananom ne Eber mma.

22Sem asefo ni:

Elam, Asur,10.22 Asur yɛ Asiria tete din. Arfaksad, Lud ne Aram.

23Aram asefo ni:

Us, Hul, Geter ne Mas.

24Na Arfaksad woo Sela,

na Sela woo Eber.

25Eber woo mmabarima baanu.

Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan.

26Yoktan woo

Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Ofir, Hawila ne Yobab.

30Asase a wɔte so no trɛw fi Mesa kosi Sefar, ɔmantam a ɛda bepɔw so wɔ apuei fam no.

31Eyinom ne Sem mmabarima, sɛnea wɔn mmusua ne wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn amanaman te no.

32Eyinom ne Noa mmabarima mmusua, sɛnea wɔn awo ntoatoaso te wɔ wɔn amanaman mu. Na efi eyinom mu na nsuyiri no akyi no amanaman petee asase so.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 10:1-32

Formarea și răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. fiilor lui Noe – Sem, Ham și Iafet – și aceștia au fost fiii care li s‑au născut după potop.

Iafetiții

(1 Cron. 1:5-7)

2Fiii2-4, 6-7, 20-23, 29, 31 În acest capitol, termenul fiii poate însemna descendenți sau chiar neamuri. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan2 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

3Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

4Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim. 5Din aceștia s‑au răspândit în ținuturile lor neamurile de pe coastă5 Cu referire, probabil, la celebrele popoare ale mării, care au invadat coasta de sud și de est a Mediteranei în perioada aceea., fiecare cu limba lui, potrivit clanurilor5 Grup de familii legate prin relații de rudenie. lor, în neamurile lor.

Hamiții

(1 Cron. 1:8-16)

6Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim6, 13 Mițrayim înseamnă Două Egipturi, cu referire, probabil, la Egiptul de Sus și Egiptul de Jos., Put și Canaan.

7Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

8Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ. 9El a fost un vânător viteaz înaintea Domnului. De aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător viteaz înaintea Domnului.“ 10El a domnit la început peste Babel, Erec, Akkad și Calne, în țara Șinar10 Babilonia..10 Sau: Babel, Erec și Akkad – toate în țara Șinar. 11Din acea țară, el s‑a dus în Așur11 Asiria. și a construit Ninive, Rehobot‑Ir, Calah 12și Resen, care este între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

14patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

15Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

16din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

17hiviții, archiții, siniții,

18arvadiții, țemariții și hamatiții.

După aceea, clanurile canaaniților s‑au răspândit, 19iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza și apoi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Lașa.

20Aceștia au fost urmașii lui Ham, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările și în neamurile lor.

Semiții

(1 Cron. 1:17-23)

21I s‑au născut fii și lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet. Sem a fost tatăl tuturor fiilor lui Eber.

22Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

23Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș.

24Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

25Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg25 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

27Hadoram, Uzal, Dikla,

28Obal, Abimael, Șeba,

29Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

30Regiunea în care locuiau se întindea de la Meșa spre Sefar, muntele de la răsărit.

31Aceștia au fost urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările lor și potrivit neamurilor lor.

32Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmașilor lor, în neamurile lor. Din ei s‑au răspândit neamurile pe pământ, după potop.