1 Beresosɛm 3 – AKCB & NUB

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Beresosɛm 3:1-24

Dawid Asefo

1Eyinom ne mmabarima a wɔwowoo wɔn maa Dawid wɔ Hebron.

Na nʼabakan din de Amnon a ne na a na ofi Yesreel no din de Ahinoam.

Ne ba a ɔto so abien no, na ne din de Daniel. Na ne na a ofi Karmel no din de Abigail.

2Ne ba a ɔto so abiɛsa no, na wɔfrɛ no Absalom. Na ne na din de Maaka a na ɔyɛ Gesurhene Talmai babea.

Ne ba a ɔto so anan din de Adoniya a ne na din de Hagit.

3Ne ba a ɔto so anum no, na wɔfrɛ no Sefatia. Na wɔfrɛ ne na Abital.

Ne ba a ɔto so asia no din de Yitream a na wɔfrɛ ne na Egla.

4Wɔwowoo mmabarima baasia yi nyinaa maa Dawid wɔ Hebron. Odii ade wɔ hɔ mfirihyia ason ne fa.

Dawid yii kuropɔn no kɔɔ Yerusalem, na odii ade mfirihyia aduasa abiɛsa wɔ hɔ. 5Mmabarima a wɔwowoo wɔn maa Dawid wɔ Yerusalem no ne:

Simea, Sobab, Natan ne Salomo. Amiel babea Batseba na ɔwoo saa mmarima yi.

6Wɔsan wowoo mmabarima baakron bi maa Dawid. Wɔne Yibhar, Elisua, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Yafia, 8Elisama, Eliada ne Elifelet.

9Eyinom ne Dawid mmabarima a ne mpena mma nka ho. Na Dawid wɔ ɔbabea bi a wɔfrɛ no Tamar.

Salomo Asefo

10Na Salomo asefo yɛ

Rehoboam, Abia, Asa, Yehosafat,

11Yoram, Ahasia, Yoas,

12Amasia, Asaria, Yotam,

13Ahas, Hesekia, Manase,

14Amon ne Yosia.

15Na Yosia mmabarima ne

Yohanan a ɔyɛ abakan,

Yehoiakim to so abien,

Sedekia to so abiɛsa,

na Salum to so anan.

16Yehoiakim babarima Yehoiakyin na odii nʼade,

na ɔno nso ne wɔfa Sedekia bedii nʼade.

Yehoiakyin Asefo

17Yehoiakyin a Babiloniafo kyeree no kɔtoo afiase no

mmabarima ne Sealtiel, 18Malkiram, Pedaia, Senasar, Yekamia, Hosama ne Nedabia.

19Na Pedaia mmabarima yɛ

Serubabel ne Simei.

Na Serubabel mmabarima yɛ

Mesulam ne Hanania. Na ɔwɔ ɔbabea nso a ne din de Selomit. 20Na ne mmabarima baanum bi nso din ne Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia ne Yusab-Hesed.

21Na Hanania mmabarima din de

Pelatia ne Yesaia. Na Yesaia babarima din de Refaia. Na Refaia babarima din de Arnan. Na Arnan babarima din de Obadia. Na Obadia babarima din de Sekania.

22Na Sekania asefo yɛ

Semaia ne ne mmabarima Hatus, Igal, Baria, Nearia ne Safat. Na wɔn nyinaa yɛ baasia.

23Na Nearia mmabarima din de

Elioenai, Hiskia ne Asrikam. Na wɔyɛ baasa.

24Na Elioenai mmabarima din de

Hodawia, Eliasib, Pelaia, Akub, Yohanan, Delaia ne Anani. Na wɔyɛ baason.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 3:1-24

David

(2 Sam 3:2-5; 5:13-16; 1 Krön 14:4-7)

1Davids söner, födda i Hebron var: Amnon, den förstfödde, född av Achinoam från Jisreel, den andre sonen Daniel, född av Avigajil från Karmel,

2den tredje Absalom, son till Maaka, dotter till kung Talmaj i Geshur,

den fjärde Adonia, född av Haggit,

3den femte Shefatja, född av Avital,

den sjätte Jitream, född av hustrun Egla.

4Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju och ett halvt år.

Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år. 5Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, dessa fyra som Batseba3:5 I den masoretiska texten Bat-Shua, en variant av namnet Batseba., Ammiels dotter, födde.

6David fick också Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Elifelet, sammanlagt nio. 9Alla dessa var Davids söner, förutom sönerna med hans bihustrur, och deras syster var Tamar.

Salomo

10Salomos son var Rehabeam,

vars son var Avia,

vars son var Asa,

vars son var Joshafat,

11vars son var Joram,

vars son var Achasja,

vars son var Joash,

12vars son var Amasja,

vars son var Asarja,

vars son var Jotam,

13vars son var Achas,

vars son var Hiskia,

vars son var Manasse,

14vars son var Amon

och vars son var Josia.

15Josias söner var

Jochanan, den förstfödde,

Jojakim, den andre,

Sidkia, den tredje,

och Shallum, den fjärde.

16Jojakim hade sonen

Jekonja

och sonen Sidkia.

Jekonja

17Jekonja, som var tillfångatagen, hade söner som var Shealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja.

19Pedajas söner var Serubbabel och Shimi.

Serubbabels söner var Meshullam och Hananja. De hade en syster som hette Shelomit. 20Dessutom hade han sönerna Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem.

21Hananjas ättlingar var Pelatja och Jesaja, samt Refajas, Arnans, Obadjas och Shekanjas söner.

22Shekanjas ättlingar var Shemaja och Shemajas söner, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, sammanlagt sex.

23Nearjas tre söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam.

24Eljoenajs sju söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani.