1 Beresosɛm 2 – AKCB & NUB

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Beresosɛm 2:1-55

Israel Awo Ntoatoaso

1Israel mmabarima yɛ Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sebulon, 2Dan, Yosef, Benyamin, Naftali, Gad ne Aser.

Yuda Asefo

3Yuda ne Kanaannibea Bat-Sua woo mmabarima baasa.

Na wɔn din de Er, Onan ne Sela.

Nanso na abakan Er no yɛ omumɔyɛfo nti, Awurade kum no.

4Akyiri no, Yuda ne nʼase kunafo Tamar woo nta. Na wɔn din de Peres ne Serah.

Enti Yuda woo mmabarima baanum.

5Na Peres mmabarima din de

Hesron ne Hamul.

6Serah mmabarima din de

Simri, Etan, Heman, Kalkol ne Dara; wɔyɛ baanum.

7Akar a ɔyɛ Karmi babarima ne Serah asefo no mu baako nam fa a ɔfaa asade a wogyaw maa Awurade no so, de amanehunu baa Israelfo so.

8Na Etan babarima ne

Asaria.

Efi Yuda Nana Barima Hesron So Kosi Dawid So

9Hesron mmabarima din de Yerahmeel, Ram ne Kaleb.

10Ram yɛ Aminadab agya.

Aminadab yɛ Nahson a na ɔyɛ Yuda ntuanoni no agya.

11Nahson yɛ Salma agya.

Na Salma nso yɛ Boas agya.

12Boas yɛ Obed agya.

Obed yɛ Yisai agya.

13Yisai abakan yɛ Eliab nea ɔto so abien yɛ Abinadab na nea ɔto so abiɛsa yɛ Simea. 14Na nea ɔto so anan yɛ Netanel na Radai to so anum. 15Ne babarima a ɔto so asia no din de Osem na Dawid na na ɔto so ason. 16Na wɔn nuabeanom din de Seruia ne Abigail.

Na Seruia woo mmabarima baasa a wɔn din yɛ Abisai, Yoab ne Asahel.

17Abigail waree ɔbarima bi a ne din de Yeter a ɔyɛ Ismaelni na wɔwoo ɔbabarima a wɔtoo no din Amasa.

Hesron Babarima Kaleb Asefo

18Na Hesron babarima Kaleb wɔ yerenom baanu a wɔne Asuba ne Yeriot. Na Asuba mmabarima din de Yeser, Sobab ne Ardon.

19Asuba wu akyi no, Kaleb waree Efrata. Wɔwoo ɔbabarima too no din Hur.

20Hur woo Uri. Uri nso woo Besaleel.

21Bere a Hesron dii mfe aduosia no, ɔwaree Gilead nuabea a na ɔyɛ Makir babea. Wɔwoo ɔbabarima too no din Segub.

22Segub woo Yair a odii nkurow aduonu abiɛsa so wɔ Gilead asase so no.

23(Akyiri no, Gesur ne Aram gyee Yair nkurow, san gyee Kenat ne ne nkuraa aduosia a atwa ho ahyia no nyinaa.)

Na eyinom nyinaa yɛ Makir a ɔyɛ Gilead agya no asefo.

24Hesron wuu wɔ kurow Kaleb-Efrata mu akyi no, ne yere Abia woo ɔbabarima a wɔtoo no din Asur (Tekoa agya).

Hesron Ba Yerahmeel Asefo

25Hesron abakan Yerahmeel mmabarima a ɔwoo wɔn no din yɛ

Ram (abakan), Buna, Oren, Osem ne Ahiya. 26Na Yerahmeel wɔ ɔyere a ɔto so abien a wɔfrɛ no Atara, na ɔno na ɔwoo Onam.

27Ram a ɔyɛ Yerahmeel abakan no mmabarima yɛ

Maas, Yamin ne Eker.

28Onam mmabarima yɛ

Samai ne Yada.

Na Samai mmabarima yɛ

Nadab ne Abisur. 29Na Abisur ne ne yere Abihail mmabarima yɛ Ahban ne Molid.

30Na Nadab mmabarima yɛ

Seled ne Apaim. Seled wui a wanwo mma;

31na Apaim de, ɔwoo ɔbabarima a wɔfrɛ no Yisi.

Na Yisi woo Sesan. Na Sesan nyaa nʼaseni bi a wɔfrɛ no Ahlai.

32Na Samai nuabarima Yada woo

Yeter ne Yonatan. Na Yeter wui a wanwo ba biara,

33nanso Yonatan woo mmabarima baanu a na wɔfrɛ wɔn

Pelet ne Sasa.

Na eyinom nyinaa yɛ Yerahmeel asefo.

34Na Sesan annya mmabarima, onyaa mmabea.

Na ɔwɔ Misraimni somfo bi a ne din de Yarha. 35Sesan de ne mmabea no mu baako maa Yarha aware na wɔwoo ɔbabarima too no din Atai.

36Atai woo Natan

na Natan woo Sabad.

37Sabad woo Efial.

Efial woo Obed.

38Obed woo Yehu

na Yehu woo Asaria.

39Asaria woo Heles.

Heles woo Eleasa.

40Eleasa woo Sisemai

na Sisemai woo Salum.

41Salum woo Yekamia,

na Yekamia woo Elisama.

Hesron Babarima Kaleb Asefo

42Yerahmeel nua Kaleb

babarima piesie ne Mesa a ɔyɛ Sif agya.

Na Kaleb babarima a ɔto so abien din de Maresa a ɔyɛ Hebron agya.

43Na Hebron mmabarima yɛ

Kora, Tapua, Rekem ne Sema.

44Na Sema woo Raham.

Raham woo Yorkeam.

Na Rekem woo Samai.

45Na Samai woo Maon.

Maon woo Bet-Sur.

46Na Kaleb mpena Efa woo

Haran, Mosa ne Gases.

Na Haran woo Gases.

47Na Yahdai mmabarima yɛ

Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa ne Saaf.

48Kaleb mpena foforo bi a wɔfrɛ no Maaka woo

Seber ne Tirhana.

49Ɔsan woo Saaf a na ɔyɛ Madmana agya

ne Sewa a na ɔyɛ Makbena ne Gibea agya.

Na Kaleb woo ɔbabea a ne din de Aksa.

50Eyinom nyinaa yɛ Kaleb asefo.

Kaleb Babarima Hur Asefo

Kaleb yere Efrata abakan Hur mmabarima yɛ

Sobal a ɔyɛ Kiriat-Yearim agya 51Salma a ɔyɛ Betlehem agya ne Haref a ɔyɛ Bet-Gader agya.

52Sobal a ɔyɛ Kiriat-Yearim agya no mmabarima yɛ

Haroe a ne fa yɛ Manahatini 53na ne fa a aka no fi Kiriat-Yearim mmusua mu. Sobal asefo a wɔka ho ne Yitrifo, Putifo, Sumatifo ne Misraimfo, wɔn mu na Sorafo ne Estaolfo fi.

54Salma asefo yɛ

Betlehem, Netofafo, Atrot-Bet-Yoabfo, Manahatafo fa bi, Sorifo, 55ne akyerɛwfo mmusua a wɔte Yabes no, Tirafo, Simeafo ne Sukatfo. Eyinom nyinaa yɛ Kenifo, Hamat a ɔyɛ Rekab agya no asefo.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 2:1-55

Jakobs (Israels) ättlingar

(2:1—9:44)

(1 Mos 35:22-26)

1Israels söner var

Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, 2Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

Judas ättlingar

(Rut 4:18-19)

3Judas söner var Er, Onan och Shela.

Dessa tre fick han med Bat-Shua2:3 Eller Shuas dotter. Bat betyder dotter., kanaaneiskan. Men Judas förstfödde son, Er, var ond i Herrens ögon och han dödade honom. 4Tamar, Judas sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

5Peres söner var Hesron och Hamul.

6Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

7Karmis son, Akar2:7 Se Jos. 7 där han kallas Akan. Namnet är förknippat med olycka, se Jos 7:24., var den som drog olycka över Israel när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse.

8Etan hade en son, Asarja.

9Hesrons söner, som föddes åt honom, var Jerachmeel, Ram och Kalev2:9 Mer exakt Keluvaj, som är en variant av namnet Kalev..

Ram

(Rut 4:19-22)

10Ram var far till Amminadav och Amminadav var far till Nachshon, judéernas furste. 11Nachshon var far till Salma och Salma var far till Boas. 12Boas var far till Oved och Oved var far till Jishaj.

13Jishaj var far till Eliav, som var hans förstfödde, och sedan följde Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte 15Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas tre söner var Avishaj, Joav och Asael. 17Avigajil födde sonen Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

Kalev

18Kalev, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuva och Jeriot2:18 Jeriot kan också ha varit dotter till Kalev och Asuva; grundtexten är svårförståelig.. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19När Asuva dog, gifte sig Kalev med Efrat, som födde honom Hur. 20Hur var far till Uri och Uri var far till Besalel.

21Hesron gifte sig med dottern till Makir, Gileads far, när han var 60 år gammal och hon födde Seguv åt honom. 22Seguv var far till Jair, som hade 23 städer i Gileads land. 23Men Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair och även Kenat, med dess sextio kringliggande byar. Alla dessa var ättlingar till Makir, Gileads far.

24Efter Hesrons död i Kalev-Efrata födde hans hustru Avia honom Ashchur, som sedan blev Tekoas far.2:24 Grundtextens innebörd är osäker.

Jerachmeel

25Jerachmeels, Hesrons förstfödde sons, söner var Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26Jerachmeel hade också en annan hustru som hette Atara. Hon födde Onam.

27Rams, Jerachmeels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker.

28Onams söner var Shammaj och Jada.

Shammajs söner var Nadav och Avishur.

29Avishurs hustru, som hette Avihajil, födde honom sönerna Achban och Molid.

30Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31men Appajim fick sonen Jishi. Jishi fick sonen Sheshan och Sheshan fick Achlaj.

32Jada, Shammajs bror, fick sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog utan barn, 33men Jonatan fick sönerna Pelet och Sasa. Dessa var Jerachmeels ättlingar.

34Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk tjänare vid namn Jarcha. 35Åt honom gav Sheshan sin dotter till hustru och hon födde Attaj åt honom.

36Attaj var far till Natan och Natan till Savad. 37Savad var far till Eflal och Eflal till Oved. 38Oved var far till Jehu och Jehu till Asarja. 39Asarja var far till Heles och Heles till Elasa. 40Elasa var far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41Shallum var far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

Kalev

42Kalevs, Jerachmeels brors, förstfödde son var Mesha. Han var far till Sif, som var far till Maresha, som var far till Hebron.

43Hebrons söner hette Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44Shema var far till Racham, som var far till Jorkoam. Rekem var far till Shammaj. 45Shammaj fick sonen Maon, som var far till Bet-Sur.

46Kalevs bihustru Efa födde honom Harran, Mosa och Gases. Harran var far till Gases.

47Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf.

48Kalevs bihustru Maaka födde honom Shever och Tirchana. 49Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalev hade också en dotter som hette Aksa.

50Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde son, fick sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader.

52Ättlingar till Kirjat-Jearims far Shoval var Reaja och hälften av manachtéerna. 53Kirjat-Jearims släkter var jitréerna, putéerna, shumatéerna och mishraéerna. Från dessa kom soratéerna och eshtauléerna.

54Salmas ättlingar var Betlehem, netofatéerna, Atrot Bet Joav, den andra hälften av manachtéerna, soratéerna. 55Från honom härstammar också de skriftlärdas familjer som bodde i Jabes, nämligen tiratéerna, shimatéerna och sukatéerna. Alla dessa var keniter som härstammade från Hammat, stamfadern i Rekavs släkt.