Akuapem Twi Contemporary Bible

Ɛsra 1:1-11

Yuda Nnommum No San Ba Yerusalem

1Persiahene Kores afe a edi kan no mu no, Awurade kaa Kores koma ma ɔkyerɛw saa dawubɔ nsɛm yi de kɔɔ ahemman no nyinaa mu, maa Yeremia nkɔmhyɛ no baa mu.

2Sɛnea Persiahene Kores1.2 Na Kores Ahemman no trɛw fi India kosi Misraim, ɛtoaa so fi Po Kɔkɔɔ a ɛwɔ Persia Po no mu kosi Etiopia. ka ni:

Awurade, ɔsoro Nyankopɔn de ahemman a ɛwɔ asase so nyinaa ahyɛ me nsa. Wayi me sɛ minsi asɔredan mma no wɔ Yerusalem wɔ Yuda asase so. 3Mo a moyɛ ne nkurɔfo nyinaa, monsan nkɔ Yerusalem wɔ Yuda, nsan nkosi saa Awurade, Israel Nyankopɔn, a ɔte Yerusalem no asɔredan. Na mo Nyankopɔn bɛka mo ho. 4Wɔn a wɔtete baabiara a Yudafo nkae no wɔ no, ɛsɛ sɛ wɔma Yudafo no dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, akwantu nneɛma, nyɛmmoa ne koma pa mu afɔrebɔde a wɔde ma Onyankopɔn asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no, de boa wɔn akwantu no.

5Na Onyankopɔn kaa Lewifo, Yuda ne Benyamin mmusuakuw ntuanofo no koma sɛ, wɔnsan mmra Yerusalem mmesiesie Awurade asɔredan no. 6Na wɔn afipamfo boa maa wɔn dwetɛ ne sikakɔkɔɔ ne nyɛmmoa, ma wɔde tuu kwan no. Wɔmaa wɔn akyɛde pa bebree de kaa nea efi wɔn ankasa koma mu no ho.

7Ɔhene Kores no ankasa de aboɔdenne a ɔhene Nebukadnessar tase fii Awurade asɔredan mu wɔ Yerusalem de koguu ɔno ankasa anyame asɔredan mu no bae. 8Kores hyɛɛ Persia ɔsannaani Mitredat sɛ ɔnkenkan saa nneɛma no nyinaa, na ɔmfa nhyɛ wɔn a wotwaa wɔn asu a wɔresan aba Yuda no panyin Sesbasar nsa.

9Eyinom ne nneɛma a Kores de bɛkyɛe:

sikakɔkɔɔ nsiase 30dwetɛ nsiase 1,000dwetɛ ɔhyewsɛn 2910sikakɔkɔɔ hweaseammɔ 30dwetɛ hweaseammɔ 410nneɛma a ɛkeka ho 1,000

11Ne nyinaa mu no, sikakɔkɔɔ ne dwetɛ nneɛma a wɔde maa Sesbasar sɛ ɔmfa nkɔ Yerusalem bere a wɔn a wotwaa wɔn asu fi Babilonia baa hɔ no dodow yɛ sikakɔkɔɔ ne dwetɛ mpem anum ne ahannan (5,400).

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以斯拉記 1:1-11

塞魯士下令猶太人回國

1波斯塞魯士元年,耶和華為要應驗祂藉耶利米所說的話,就感動波斯塞魯士,使他下詔通告全國:

2波斯塞魯士如此說,『天上的上帝耶和華已把天下萬國都賜給我,祂吩咐我在猶大耶路撒冷為祂建造殿宇。 3你們當中凡是耶和華的子民,都可以去猶大耶路撒冷,為住在耶路撒冷以色列的上帝耶和華建殿,願上帝與他們同在! 4凡留下不回國的人,無論住在哪裡,都要用金銀、財物和牲畜幫助同區那些將要回國的人,此外還要為耶路撒冷的上帝的殿獻上自願獻的禮物。』」

5於是,猶大便雅憫的族長、祭司和利未人——所有被上帝感動的人都準備上耶路撒冷重建耶和華的殿。 6他們周圍的人除了獻上自願獻的禮物外,還拿出銀器、金子、財物、牲畜和珍寶來支持他們。 7巴比倫尼布甲尼撒曾從耶路撒冷耶和華的殿裡帶回珍貴的器皿,放在自己神明的廟裡。波斯塞魯士將這些器皿取出來, 8派財政大臣米提利達如數交給猶大的首領設巴薩9三十個金盤、一千個銀盤、二十九把刀、 10三十個金碗、四百一十個次等銀碗及一千件其他器皿, 11共有五千四百件金銀器皿。被擄者從巴比倫耶路撒冷時,設巴薩把這些器皿一併帶去。