Marek 15:1-32

Židovská rada soudí Ježíše

Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi.

Ježíš je souzen Pilátem

„Tak ty jsi ten král Židů?“ ušklíbl se Pilát.

„Jak říkáš,“ odpověděl Ježíš.

Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. „Co ty na?“ dal mu slovo místodržitel. „Co odpovíš na všechny ty žaloby?“

Ježíš však už ani nepromluvil, nehájil se. Divný zločinec!

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány.

Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie.

Pilát toho využil a promluvil k nim: „Chcete, abych propustil toho židovského krále?“ Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi.

Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše.

„Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“

„Ukřižovat!“ ozvaly se výkřiky.

„Ale za jaký zločin?“ namítal Pilát. Lůza však skandovala: „Na kříž! Na kříž!“

Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec z trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. Začali ho výsměšně zdravit a volali: „Ať žije židovský král!“ Bili jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu.

Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je veden k ukřižování

Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. (Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa.)

Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená Lebka. Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl.

Pak jej přibili na kříž a losovali o jeho šaty.

Ježíš je ukřižován

Poprava se konala v devět hodin ráno.

Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou: „Židovský král“.

Zároveň s ním ukřižovali dva zločince; jednoho po pravé a druhého po levé straně. Splnila se tak prorocká předpověď: „Je zahrnut mezi zločince.“

Kolemjdoucí mu nadávali a vysmívali se mu:

„Tak tys nám chtěl zbořit chrám a za tři dny ho zase postavit? Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže!“

Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů zákona, kteří si mezi sebou říkali:

„Jiným pomáhal a teď je bezmocný. Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu.“

A také zločinci na křížích mu spílali.

Read More of Marek 15