List Rimanom 2:17-29

Kto patrí naozaj k Božiemu ľudu?

Ale ak ty Boha poznáš a veríš v neho, ak sa odvolávaš na Božiu lásku,

ak poznáš jeho vôľu a vieš rozoznať, čo je dobré a čo zlé, lebo si študoval Sväté Písmo,

ak si namýšľaš, že by si mohol byť vodcom slepých a svetlom tým, čo blúdia v tme,

a že by si mohol vychovávať nevzdelaných a učiť nedospelých, lebo z Božieho slova čerpáš všetko poznanie a pravdu --

áno, učíš iných, prečo sa teda nepoučíš sám? Hlásaš, že sa nesmie kradnúť, a privlastňuješ si cudzí majetok?

Iným zakazuješ cudzoložiť, a sám sa dopúšťaš cudzoložstva? Modlárov zatracuješ, no peniaze sa ti stali bohom.

Oháňaš sa Božími prikázaniami, ale sám ich nedodržiavaš, a tým zneuctievaš Boha.

Nečudo, že sa neveriaci pre takých, ako si ty, posmievajú Božiemu menu!

Na svojom vyznaní si môže zakladať len ten, kto podľa neho žije. Ak sa veriaci človek vo svojom konaní rozchádza s učením Písma, je ako pohan.

Ak pohania zachovávajú Božie zákony, či im Boh nedá všetky práva a česť, ktoré pôvodne zamýšľal dať Židom?

Takíto ľudia budú súdiť vás, Židov, lebo poznáte Božie prikázania, ale podľa nich nežijete.

Pravým Židom nie je ten, kto je ním navonok alebo kto sa narodil zo židovských rodičov.

Nie! Pravým Židom je ten, ktorého srdce je čisté pred Bohom, a to môže spôsobiť iba Boží Duch, a nie dodržiavanie predpisov. Taký si získa chválu nie od ľudí, ale od Boha.

Read More of List Rimanom 2

List Rimanom 3:1-8

Pred Bohom nik nie je bez hriechu

Je teda nejaká prednosť byť Židom? Dal im Boh nejaké výsady? A má nejaký zmysel rituálne obrezávanie?

Áno, v mnohom ohľade má. Židom ako prvým zveril Boh svoje slová.

A čo keď im niektorí neuverili -- môžete namietnuť. No myslíte si, že Boh len pre ich nedôveru nedodrží svoje slovo?

Určite nie! Práve na tom ukáže, aký je verný aj vtedy, keď mu človek neverí. Tak je to aj v Písme: Každý uzná, že statočne plníš to, čo si sľúbil, a tak víťazne vyjdeš z každého obvinenia."

Ale niekto môže namietnuť: Ak na pozadí našej vierolomnosti vynikne Božia spravodlivosť, čo na to povieme? Nie je Boh, po ľudsky povedané, nespravodlivý, keď nás stíha svojím hnevom?"

Určite nie! Aký zmysel by potom mal Boží súd?

To by sme mohli priamo nabádať k zlu, aby sa dobro vedľa neho ešte väčšmi zaskvelo.

Niektorí ľudia to naozaj tak robia, ale my nie, aj keď nás z toho obviňujú. Takí hriešnici budú plným právom odsúdení.

Read More of List Rimanom 3