Zjavenie Apoštola Jána 7

Záchrana vyvolených

Potom som videl, ako sa štyria anjeli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu:

Neškoďte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu!"

A potom som počul počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po dvanásťtisíc z každého z dvanástich kmeňov:

z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho,

z Aserovho, z Neftalího, z Manassesovho,

zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho,

zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.

Cirkev ako množstvo vyvolených

Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať, zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a Baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolesťami v rukách

a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od Baránka."

A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali:

Amen! Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov! Amen!"

Tu sa ma spýtal jeden zo starcov: Vieš, kto sú tí v bielych rúchach a odkiaľ prišli?"

Odpovedal som: Pán môj, ty to vieš." Povedal mi: To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny.

Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou.

Nebudú už trpieť hladom ani smädom, slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať.

Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasýti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí."

Read More of Zjavenie Apoštola Jána 7