Evanjelium Podľa Matúša 4:23-25

Ježiš chodil po celej Galilei, učil v synagógach, hlásal všade radostnú zvesť o Božom kráľovstve a uzdravoval trpiacich všetkými možnými chorobami a neduhmi.

Správy o ňom sa rýchlo rozniesli, takže až zo Sýrie vodili k nemu chorých, ľudí posadnutých démonmi, námesačných, ochrnutých a on ich uzdravoval.

Všade za ním tiahli davy nielen z Galiley, ale aj z Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska i zo Zajordánska.

Read More of Evanjelium Podľa Matúša 4

Evanjelium Podľa Matúša 5:1-20

Kázanie na vrchu

Jedného dňa, keď Ježiš videl zástupy, vystúpil so svojimi učeníkmi na návršie, sadol si medzi nich a učil ich:

Ktorí ľudia sú naozaj šťastní?

Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo.

Šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší.

Šťastní sú tichí, lebo Boh im dá celú zem.

Šťastní sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti ako smädní po vode, lebo ich smäd bude uhasený.

Šťastní sú milosrdní, lebo aj Boh bude k nim milosrdný.

Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha.

Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tých Boh nazve svojimi deťmi.

Šťastní sú tí, ktorých prenasledujú preto, že poslúchajú Boha, lebo im patrí Božie kráľovstvo.

Šťastní ste, ak vás hania, prenasledujú a očierňujú preto, že sa hlásite ku mne.

Áno, máte dôvod radovať sa a jasať, lebo odmena, ktorá vás čaká v nebi, mnohonásobne prevýši vaše utrpenie. Napokon, takto prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami."

Soľ a svetlo -- poslanie kresťanov vo svete

Vy ste soľ zeme. No ak soľ stratí svoju slanosť, čo ju nahradí? Soľ bez chuti sa nedá na nič použiť, možno ju iba vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.

Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť.

Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do svietnika, aby svietila každému v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte, a oslavovali za to vášho Otca v nebesiach."

Božie slovo má trvalú platnosť

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť to, čo bolo prikázané alebo predpovedané v Starom zákone. Naopak, neprišiel som to zrušiť, ale naplniť.

S plnou vážnosťou vám hovorím, kým trvá nebo a zem, ani písmenko, ani čiarka z toho, čo Boh prikázal, nestratí platnosť, kým sa všetko nenaplní.

Keby teda niekto zrušil čo i len jedno z týchto prikázaní, hoci to najmenšie, a nabádal by na to aj iných, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale ten, kto sa spravuje Božími príkazmi a učí tak aj iných, bude veľký v nebeskom kráľovstve.

Ale vystríham vás: ak sa chcete dostať do nebeského kráľovstva, musí vám ísť o viac než len o formálne plnenie príkazov a zákonov, ako to robia učitelia Zákona a farizeji.

Read More of Evanjelium Podľa Matúša 5