Evanjelium Podľa Matúša 16:1-20

Farizeji žiadajú znamenie

Raz prišli za Ježišom farizeji a saduceji a domáhali sa nejakého znamenia z neba, aby im dokázal, že je naozaj Mesiáš.

On im odpovedal: Keď vidíte večerné zore, vravievate, že ráno bude pekne;

keď sú zore ráno zapálené, vravievate, že príde búrka. Úkazy na nebi viete posúdiť, ale to, čo sa deje pred vašimi očami, vám nestačí.

Tento prevrátený a neveriaci národ sa dožaduje zvláštnych znamení z neba, ale nedostane iné znamenie ako to, ktoré dostal Jonáš." A nechal ich tam a odišiel.

Horšie ako hlad

Znova sa plavili cez jazero a až na druhom brehu jeho učeníci zistili, že si zabudli vziať chlieb.

Ježiš im povedal: Dávajte si pozor na farizejský a saducejský kvas!"

Mysleli si, že im hovorí o skutočnom chlebe.

Ježiš čítal ich myšlienky, a preto im povedal: Prečo sa trápite pre jedlo?

To máte takú malú vieru? Ešte vždy nechápete? Nespomínate si, že som nasýtil päťtisíc mužov piatimi chlebmi, a koľko košov ste ešte nazbierali?

A nespomínate si ani na tých štyritisíc, ktorých som nasýtil siedmimi chlebmi a ešte sa nazbieralo toľko zvyškov?

Nechápete, že mi nešlo o naozajstný chlieb, keď som vás varoval pred kvasom farizejov a saducejov?"

Až vtedy pochopili, že kvasom myslel nesprávne učenie židovských vodcov.

Za koho ma pokladáte?

Keď sa potom Ježiš priblížil k Cézarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?"

Niektorí za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní zase za Jeremiáša alebo iného z prorokov," odpovedali.

A vy?" spýtal sa Ježiš.

Ty si Kristus, Syn živého Boha!" zvolal Šimon Peter.

Raduj sa, Šimon, syn Jonášov!" povedal mu Ježiš. To nemáš zo seba, tú pravdu ti zjavil môj Otec v nebesiach.

Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

Kdekoľvek sa bude zvestovať pravda, ktorú si vyznal o mne, otvoria sa ľuďom dvere do nebeského kráľovstva. Tým, čo ju odmietnu, oznámiš súd, a tých, čo ju prijmú, uistíš o Božej milosti. Čo sa rozhodne tu na zemi, bude platiť i v nebi."

Svojim učeníkom potom prikázal, aby zatiaľ nikomu nehovorili, že on je očakávaný Mesiáš.

Read More of Evanjelium Podľa Matúša 16