Evanjelium Podľa Lukáša 5:17-32

Ježiš má moc odpúšťať hriechy

Jedného dňa, práve keď učil, zhromaždili sa židovskí náboženskí vodcovia a učitelia Mojžišovho zákona z rozličných miest Galiley a Judska, ba aj z Jeruzalema. Posadali si okolo neho a počúvali ho. A Boh mu dal moc uzdravovať.

Tu zrazu priniesli muži na nosidlách porazeného. Pokúšali sa vniesť ho cez dvere a položiť pred Ježiša.

Ale bolo tam toľko ľudí, že sa nemohli pretisnúť. A tak sa vyškriabali na strechu a cez hlinenú povalu spustili chorého aj s ležadlom rovno pred Ježiša.

Keď videl ich vieru, povedal: Priateľ môj, máš odpustené hriechy."

Učitelia Zákona a farizeji uvažovali: Ako sa opovažuje čosi také povedať? To je predsa rúhanie! Veď hriechy môže odpúšťať iba Boh!"

Ježiš dobre vedel, čo si myslia, preto povedal: Prečo sa pohoršujete vo svojich srdciach?

Veď čo je ľahšie? Oznámiť človeku, že má odpustené hriechy, alebo ho uzdraviť?

Ale presvedčím vás, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy." Tu sa obrátil k porazenému a povedal mu: Vstaň, vezmi si ležadlo a choď domov!"

A porazený hneď pred očami všetkých vstal, zbalil si rohož, pobral sa domov a cestou hlasno oslavoval Boha.

Všetkých predchla svätá bázeň, chválili Boha a neprestajne opakovali: Dnes sme naozaj videli zázračné veci."

Zdraví nepotrebujú lekára

Ježiš sa pobral ďalej. Keď vychádzal z mesta, uvidel na mýtnici vyberača poplatkov, ktorý sa volal Lévi, a povedal mu: Poď, staň sa mojím nasledovníkom!"

A Lévi nechal všetko tak, vstal a šiel za ním.

Vo svojom dome potom pripravil veľkú hostinu. Pozval na ňu aj mnoho niekdajších kolegov.

Farizeji a učitelia Zákona sa na tom pohoršovali a vyčítali učeníkom: Prečo jete a pijete s ľuďmi, ktorými každý slušný človek pohŕda?"

Ježiš im na to povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

Neprišiel som volať spravodlivých, aby robili pokánie, ale hriešnych."

Read More of Evanjelium Podľa Lukáša 5