Evanjelium Podľa Lukáša 20:27-47

Spor o vzkriesení

Tu pristúpili k nemu niektorí saduceji -- tí popierajú zmŕtvychvstanie -- a povedali mu:

Podľa Mojžišovho zákona, ak nejaký muž umrie bezdetný, jeho brat je povinný oženiť sa s vdovou a zachovať meno mŕtveho.

Predstavme si rodinu, kde by bolo sedem bratov. Najstarší sa oženil a zomrel bez potomka.

Vdovu si vzal druhý brat a tiež zomrel bez detí.

Tak sa to zopakovalo aj s ďalšími. Všetci pomreli a nezanechali deti.

Napokon zomrela aj žena.

Komu bude pri vzkriesení patriť, keď mala sedem mužov?"

Ježiš im na to odpovedal: Manželstvo je len v pozemskom živote.

Tí, ktorí budú hodní vstať z mŕtvych a dostať sa do neba, sa už nebudú ženiť.

A nebudú ani umierať. V tomto sa budú podobať anjelom a budú Božími synmi, lebo ich Boh vzkriesil z mŕtvych do nového života.

A čo sa týka vašej otázky, či je vzkriesenie, alebo nie, to naznačil Mojžiš, keď opisuje, ako sa mu zjavil Boh v horiacom kri. Tam Pána nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba.

Ak je Pán Bohom určitej osoby, to znamená, že tá osoba je živá, a nie mŕtva! Z Božieho hľadiska sú teda všetci živí."

Majstre, dobre si im odpovedal!" poznamenali niektorí z učiteľov Zákona.

A už sa neodvážili dávať mu ďalšie otázky.

Kto je Kristus?

No tu sa ich Ježiš spýtal: Ako môžu nazývať Mesiáša synom Dávidovým?

Veď sám Dávid hovorí v knihe žalmov: Povedal Hospodin môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh.

Ako by teda mohol byť Mesiáš Dávidovým potomkom, keď ho nazýva svojím Pánom?"

Učeníkom potom pred všetkými povedal:

Varujte sa takých znalcov Zákona, ktorí sa radi ukazujú v honosných odevoch a čakajú, že ich ľudia budú na uliciach úctivo zdraviť. Pri bohoslužbách sedávajú v prvých radoch a na hostinách si vyhradzujú čestné miesta.

Dlho sa modlievajú, aby urobili dobrý dojem, a nehanbia sa dať hostiť vdovám. Takých postihne prísny súd."

Read More of Evanjelium Podľa Lukáša 20

Evanjelium Podľa Lukáša 21:1-4

Dar chudobnej vdovy

Ježiš pozoroval, ako zámožní ľudia vhadzujú peniaze do chrámovej pokladnice.

Videl aj jednu chudobnú vdovu, ako tam vhodila dve drobné mince.

Ježiš na to poznamenal: Táto chudobná vdova dala vlastne viac ako ostatní.

Lebo tí darovali iba to, čo im zvyšovalo, ale táto žena dala všetko, čo mala."

Read More of Evanjelium Podľa Lukáša 21