Evanjelium Podľa Jána 6:25-59

Spytovali sa ho: Majstre, ako si sa sem dostal?"

Ježiš namiesto odpovede povedal: Ešte vždy nechápete pravý zmysel mojich činov. Hľadáte ma teraz preto, lebo som vás včera nasýtil, a nie preto, že veríte vo mňa.

Prečo sa ustavične staráte iba o pominuteľné veci, o jedlo a pitie? Usilujte sa o duchovný pokrm, ktorým by ste sa živili pre večný život. Ponúkam vám ho, lebo ma tým poveril Boh, môj Otec."

A čo máme robiť, aby sme sa zapáčili Bohu?" spytovali sa ho.

Boh od vás žiada iba jedno," odpovedal im. Verte v jeho Syna, ktorého poslal."

Ak máme uveriť, že si Bohom poslaný Mesiáš, musíš to dokázať zázrakmi," namietli niektorí.

Keď naši otcovia putovali púšťou, dostávali mannu. Lebo je napísané, že ich Mojžiš sýtil mannou -- chlebom z neba."

Ten chlieb im nedával Mojžiš, ale môj Otec," odpovedal im Ježiš. On vám teraz ponúka pravý chlieb z neba.

A pravým chlebom je ten, ktorého poslal Boh z neba a dáva život svetu."

Pane," prosili ho ľudia, dávaj nám tento chlieb stále!"

Ja som chlieb života. Kto príde ku mne, nebude už nikdy trpieť hladom, a kto uverí vo mňa, nebude nikdy smädný,"

odpovedal im Ježiš a pokračoval: Počuli ste moje slová, videli ste moje činy, a predsa mi neveríte.

Každý, koho mi Boh dáva, prichádza ku mne a ja ho neodmietam.

Lebo ja som prišiel z neba, aby som robil nie to, čo sám chcem, ale aby som plnil vôľu nebeského Otca.

A ten si želá, aby som nestratil nikoho z tých, ktorých mi zveril, ale aby som ich v deň svojho druhého príchodu vzkriesil k večnému životu.

Božia vôľa je, aby každý, kto sa rozhodne pre Syna a uverí v neho, získal večný život. Ja ho vzkriesim v posledný deň."

Židov pobúrilo, že sa prirovnal k chlebu prichádzajúcemu z neba.

Ako to? Je to predsa Ježiš, Jozefov syn! Jeho rodičov veľmi dobre poznáme! A on sa opovažuje tvrdiť nám, že prichádza z neba?" volali rozhorčene.

Ježiš im pokojne odpovedal: Prečo sa pohoršujete?

Nik nemôže ku mne prísť, ak ho Otec, ktorý ma poslal, nepritiahne. A všetkých, ktorých mi dal, vzkriesim v posledný deň k večnému životu.

Proroci predsa predpovedali, že Boh bude hovoriť ku každému človeku. Kto teda počúva Otca a dá sa ním poučiť, prichádza ku mne.

To však neznamená, že by niekto Otca videl. Len ten, kto prišiel od Otca, ho naozaj videl.

Preto vám znova opakujem: Každý, kto mi uverí, získa večný život.

Ja som chlieb života.

Vaši predkovia jedli na púšti mannu, a predsa zomreli.

Kto však okúsi skutočný nebeský chlieb -- a tým som ja -- nezomrie.

Kto sa mnou sýti, bude žiť večne. Tým chlebom je moje telo a ja ho obetujem, aby svet mohol žiť."

To vyvolalo medzi Židmi nový rozruch: Ako si to predstavuje, môžeme azda jesť jeho telo?"

Ježiš im na to odpovedal: Znova dôrazne opakujem: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nezískate večný život.

Iba ten, kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude žiť naveky a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je váš pravý duchovný pokrm a moja krv pravý duchovný nápoj.

Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.

Ja mu budem zdrojom života, ktorý pramení zo živého Otca.

Ja som ten pravý chlieb z neba a každý, kto tento chlieb je, bude žiť naveky a neumrie, ako pomreli vaši otcovia, hoci jedli chlieb z neba."

Toto povedal Ježiš, keď učil v kafarnaumskej synagóge.

Read More of Evanjelium Podľa Jána 6