List Hebrejom 12:14-29

Ako máme slúžiť Bohu

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

Dbajte o to, aby nik z vás neprepásol Božiu milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých.

Nech nik nie je smilník alebo ľahkomyseľný ako Ezau, ktorý za trochu jedla predal svoje práva prvorodeného.

Veď viete, že neskôr túžil dostať naspäť otcovské požehnanie, ale márne. Hoci sa o to so slzami usiloval, otec ho odmietol, a tak už nemal príležitosť to napraviť.

Nepriblížili ste sa ako Izrael k tomu, čo je hmatateľné: k plápolajúcemu ohňu, tme, čierňave, búrke,

zvukom trúby a hlasu Božích slov, pri ktorom poslucháči prosili, aby ho boli ušetrení.

Nemohli totiž zniesť výstrahu: Ak sa tohto vrchu dotkne čo i len zviera, bude ukameňované."

Pohľad na to, čo videli, bol taký strašný, že Mojžiš povedal: Až sa trasiem od hrôzy a desu."

Ale vy ste sa priblížili k duchovnému vrchu Sion a mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov

a slávnostnému zhromaždeniu cirkvi prvorodených, ktorých mená sú zapísané v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, a k zosnulým veriacim, ktorí už dosiahli cieľ.

Áno, pristúpili ste k samému Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k jeho krvi, ktorá naše viny očisťuje, namiesto aby volala po pomste ako krv Ábelova.

Varujte sa odmietnuť toho, kto k vám hovorí. Ak neunikli trestu Izraeliti, ktorí odmietli počúvať Mojžiša, tlmočníka Božích príkazov na zemi, akému nebezpečenstvu by sme sa vystavovali my, keby sme sa odvrátili od toho, ktorý hovorí z neba?

Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom."

Týmito slovami naznačuje, že otrasie celým stvorením a premení ho, aby zostalo len to, čo je neotrasiteľné.

Buďme vďační za to, že dostávame neotrasiteľné kráľovstvo, a slúžme preto Bohu tak, ako sa jemu páči, s bázňou a úctou,

lebo náš Boh je oheň stravujúci".

Read More of List Hebrejom 12