Skutky Apoštolov 6

Rozdelenie úloh -- základ poriadku v cirkvi

S rýchlym rastom cirkvi sa začali vyskytovať aj nezhody. Kresťania, pochádzajúci z Grékov, sa ponosovali, že ich vdovám sa pri stoloch venuje menej pozornosti ako vdovám zo židovského prostredia.

A tak dvanásti apoštoli zvolali všetkých veriacich a predložili im tento návrh: My sa musíme venovať hlásaniu Božieho posolstva, nemôžeme teda dohliadať aj na poriadok a spravodlivé rozdeľovanie jedla.

Preto vám navrhujeme, bratia, aby ste si zvolili spomedzi seba sedem rozvážnych mužov, ktorí sa už osvedčili a sú naplnení Svätým Duchom. Im zveríme tieto úlohy

a my sa budeme môcť venovať výlučne modlitbám a kázaniu Božieho slova."

S týmto návrhom celý zbor súhlasil a hneď aj pristúpil k voľbe. Zvolil si Štefana, muža neochvejnej viery, ktorý bol plný Svätého Ducha, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláša z Antiochie, pôvodom pohana, ktorý prestúpil na židovstvo a potom sa stal kresťanom.

Siedmich zvolených bratov predstavili apoštolom, ktorí na nich položili ruky a vyprosili pre nich Božie požehnanie.

Slovo Božie sa rýchlo šírilo ďalej a jeruzalemský zbor veľmi rástol. Ba aj početná skupina kňazov uverila v Krista.

Štefan krivo obvinený

Štefana Boh obdaril mimoriadnou vierou a mocou, takže konal medzi ľudom veľké zázraky.

Jedného dňa sa dostal do sporu so Židmi, ktorí patrili k takzvanej Synagóge prepustencov. Čoskoro sa k nim pridali Židia z Cyrény a z Alexandrie v Egypte, z tureckej provincie Cilície a z Malej Ázie.

Keď videli, že ich argumenty neobstoja pred Štefanovou múdrosťou a Božím Duchom, ktorý z neho vyžaroval,

naviedli proti nemu falošných žalobcov: Počuli sme, ako sa rúha Mojžišovi, ba aj samému Bohu!"

Touto obžalobou poštvali proti Štefanovi prostý ľud, ale aj vodcov a učiteľov Zákona.

Napokon Štefana zatkli a predviedli pred radu. Falošní svedkovia tam zopakovali svoju obžalobu: Tento človek neprestajne hovorí proti chrámu aj proti Mojžišovmu zákonu.

Na vlastné uši sme počuli, ako hovoril, že Ježiš z Nazareta zborí chrám a zmení poriadky, ktoré nám určil Mojžiš."

Po tomto obvinení sa všetci zahľadeli na Štefana. Stál tam pokojne a tvár mu žiarila ako tvár anjela.

Read More of Skutky Apoštolov 6

Skutky Apoštolov 7:1-19

Obhajoba, ktorá zasiahla svedomie

Veľkňaz sa ho spýtal: Môžeš poprieť túto obžalobu?"

Bratia a otcovia, vypočujte ma!" oslovil ich Štefan. Slávny Boh sa kedysi zjavil nášmu predkovi Abrahámovi už v Mezopotámii, skôr ako sa presídlil do Cháranu.

Dal príkaz:Odsťahuj sa z rodnej krajiny a od svojho kmeňa a putuj do kraja, ktorý ti určím.

Vysťahoval sa teda z Chaldejskej krajiny a býval v Chárane v Sýrii až do smrti svojho otca. Odtiaľ ho potom Boh priviedol sem do Izraela, kde bývame.

Ale nedal mu tu do vlastníctva ani piaď zeme, hoci mu sľúbil, že ju dá natrvalo jemu a jeho potomkom, i keď vtedy ešte nemal syna.

A ďalšia Božia predpoveď bola ešte čudnejšia:Tvoji potomkovia sa odtiaľto vysťahujú do cudzej krajiny a budú tam štyristo rokov otročiť za veľmi ťažkých podmienok.

Ale ja otrokárov potrestám, tvojich otrokov vyslobodím a privediem naspäť. Na tomto mieste mi budú slúžiť.

Boh uzavrel s Abrahámom zmluvu a jej viditeľným znamením sa stala obriezka. Keď sa podľa Božieho sľubu narodil Abrahámovi Izák, na ôsmy deň ho obrezal. Práve tak obrezal Izák Jakoba a Jakob svojich dvanásť synov, našich praotcov.

Jeden z nich, Jozef, sa stal terčom závisti svojich bratov, ktorí ho predali ako otroka do Egypta. Ale Boh bol s ním a

vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. Pre jeho prezieravosť a múdrosť si ho veľmi obľúbil sám egyptský panovník a urobil ho svojím ministrom a správcom domu.

Potom vypukol v Egypte aj v Palestíne veľký hlad a naši praotcovia trpeli núdzou, lebo sa im minuli všetky zásoby.

Tu sa Jakob dopočul, že v Egypte ešte majú obilie, a poslal ta svojich synov.

Pri druhom nákupe sa dal Jozef svojim bratom poznať, a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom pôvode.

Potom poslal Jozef po otca Jakoba a presťahoval do Egypta celú rodinu, dokopy sedemdesiatpäť ľudí.

Usadili sa tam a Jakob i naši praotcovia zostali v Egypte až do smrti.

Ale ich pozostatky preniesli do Sichemu a pochovali ich do hrobky, ktorú si vtedy Abrahám kúpil od tamojšieho obyvateľa Emora a zaplatil za ňu striebrom.

Medzitým sa priblížil čas, v ktorom sa mal splniť sľub, čo dal Boh Abrahámovi. Náš ľud sa v tom čase v Egypte veľmi rozmnožil.

Ale nastúpila iná dynastia faraónov a na Jozefove zásluhy sa zabudlo.

Našich predkov zotročili, a keďže si Egypťania neželali, aby sa početne vzmáhali, prikázali narodených chlapcov hádzať do rieky.

Read More of Skutky Apoštolov 7