Skutky Apoštolov 16:1-15

Timotej sa stáva Pavlovým spolupracovníkom

Pavol a Sílas navštívili najprv mesto Derbe a odtiaľ sa dostali do Lystry. Tam stretli mladého veriaceho Timoteja. Jeho matka bola Židovka, ktorá uverila v Krista, ale otec bol Grék.

Bratia v Lystre aj v Ikoniu sa o ňom veľmi pochvalne vyjadrovali.

Jeho si Pavol vybral za svojho sprievodcu. Z ohľadu na tamojších Židov, ktorí vedeli, že jeho otec je Grék, mu Pavol odporúčal, aby sa radšej dal obrezať.

Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, zoznamovali kresťanov s ustanoveniami, ktoré prijali apoštoli a starší jeruzalemského zboru.

A tak sa zbory upevňovali vo viere a zo dňa na deň v nich pribúdali noví kresťania.

Cesta do Európy cez Troadu

Po svojom pobyte v Lystre prešli cez provinciu Frýgiu naspäť do Galácie.

Svätý Duch im totiž povedal, aby tentoraz nešli do provincie Ázia.

A keď došli do Mýzie a chceli cestovať ďalej na sever do provincie Bitýnia, cítili, že ich tam Duch Ježišov neposiela.

Prešli teda Mýziou a došli k moru do Troady.

Tam mal Pavol v noci sen. Stál pred ním akýsi Macedónec a prosil ho: Príď do Macedónska a pomôž nám!"

Po tomto Pavlovom videní sme sa bez váhania začali pripravovať na cestu do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás posiela, aby sme tam hlásali radostnú zvesť.

Filipy -- prvý kresťanský zbor v Európe

Z Troady sme sa teda plavili rovno na ostrov Samotráke, na druhý deň do Neapola a po súši sme pokračovali do Filíp, najvýznamnejšieho mesta východného Macedónska, obývaného najmä rímskymi kolonistami. Tam sme strávili niekoľko dní.

Pretože v meste nebola synagóga, vybrali sme sa v sobotu za bránu na breh rieky, lebo sme vedeli, že sa tam schádzajú miestni Židia a bohabojní pohania modliť. Skutočne sme tam našli skupinku žien. Prisadli sme si k nim a hovorili sme im o Kristovi.

Medzi poslucháčkami bola aj Lýdia, obchodníčka s purpurovými látkami z mesta Tyatira, ktorá verila v jediného Boha. Pán jej otvoril srdce a dychtivo počúvala všetko, čo Pavol hovoril.

Dala sa pokrstiť aj s celou svojou rodinou a pozvala nás do svojho domu s prosbou: Ak ste presvedčení, že som uverila v Pána, buďte hosťami v mojom dome." A dovtedy naliehala, kým sme neprijali jej pozvanie.

Read More of Skutky Apoštolov 16