Druhý List Korinťanom 6:3-18

Vernosť v službe

Nikomu nechceme svojím správaním dať dôvod na urážky, aby nevznikli nejaké pochybnosti o našom poslaní.

Z celého nášho života má každý poznať, že stojíme v službách Božích.

Preto sa neponosujeme na starosti, biedu alebo ťažkosti, bezsenné noci, ťažkú prácu a hlad, útoky nepriateľov, bitky a väznenie. Ako Boží spolupracovníci to všetko znášame bez reptania.

Našou legitimáciou je bezúhonný život, trpezlivosť a prívetivosť za všetkých okolností a pravdivé poznanie. Všetky tieto schopnosti nám dáva Duch Svätý, navyše úprimnú lásku,

pravdivé slová a Božiu silu pre hlásanie pravdy. Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi.

Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci.

Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili.

Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia. Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny. Nemáme nič -- a predsa nám patrí všetko!

Moji drahí priatelia, musel som vám to napísať tak, ako to cítim.

Nič neskrývam ani neprikrášľujem. Nik vás predsa nemá väčšmi rád ako ja! Ak je medzi vami ešte nejaká prekážka, nie je to nedostatok mojej lásky k vám, ale vaše výhrady voči mne.

Vravím vám to ako svojim vlastným deťom: opätujte moju lásku!

Oddeľte sa od zla

Nespriahajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou, spravodlivosť s bezprávím?

Je azda možné nejaké dorozumenie medzi Kristom a diablom?

Viete si predstaviť pohanských bôžikov v kresťanskom chráme? A čo iné sme, ak nie chrám živého Boha? Boh povedal: Budem žiť uprostred nich a s nimi budem bývať, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom."

A ďalej povedal: Oddeľte sa a odíďte od nich, preč od všetkého nečistého. Len tak vás prijmem za svojich,

aby som bol vaším Otcom a vy mojimi synmi a dcérami," vraví všemocný Pán Boh.

Read More of Druhý List Korinťanom 6

Druhý List Korinťanom 7:1

Apoštolova láska ku Korinťanom

Pamätajte, moji milovaní, že tieto sľuby patria práve nám. Preto odstráňme všetko, čo znečisťuje telo alebo ducha. Berme vážne Božie slová a usilujme sa žiť tak, aby sme sa páčili Bohu.

Read More of Druhý List Korinťanom 7