Deuteronomy 1:2 NIV

Deuteronomy 1:2

(It takes eleven days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road.)

Read More of Deuteronomy 1