Ecclesiastes 3:6 NIV

Ecclesiastes 3:6

a time to search and a time to give up,

a time to keep and a time to throw away,

Read More of Ecclesiastes 3