Deuteronomy 2:2 NIV

Deuteronomy 2:2

Then the Lord said to me,

Read More of Deuteronomy 2