Roma 15:14-33

Ang Kabangdanan sang Pagsulat Sini ni Pablo

Mga utod, nasiguro ko gid nga maayo kamo nga mga tawo. Nasiguro ko man nga madamo na ang inyo nahibaluan, kag sarang na kamo makalaygay sa isa kag isa. Pero nagsulat gihapon ako sa inyo nga wala sing lipod-lipod parte sa pila ka butang nga dapat ipadumdom sa inyo, kay nabaton ko ang bugay sang Dios nga mangin alagad ni Cristo Jesus para sa mga indi Judio. Nagaalagad ako sa ila bilang pari kag ginatudlo ko sa ila ang Maayong Balita halin sa Dios agod mangin halad sila nga iya maluyagan, nga mangin iya paagi sa Espiritu Santo. Kag tungod nga ako ara kay Cristo Jesus, sarang ako makapabugal sang akon nahimo sa pag-alagad sa Dios. Kag wala ako sing iban nga ipabugal kundi ang mga ginhimo ni Cristo paagi sa akon, nga ang mga indi Judio nagasunod na sa iya paagi sa akon mga pagtudlo kag mga hinimuan, sa bulig sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang—kag ini tanan paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Ang Maayong Balita parte kay Cristo ginwali ko bisan diin ako nagkadto, kag naglibot pa gani ako halin sa Jerusalem hasta sa Iliricum. Handom ko gid nga magwali sa mga lugar nga ang mga tawo wala pa makabati sang Maayong Balita parte kay Cristo, tungod kay indi ko gusto nga magwali sa mga lugar nga nawalihan na sang iban. Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Ang wala pa masugiri parte sa iya makakilala,
kag ang wala pa makabati parte sa iya makaintiendi.”[a]

Ang Plano ni Pablo nga Magkadto sa Roma

Gani wala pa ako makaabot dira sa inyo tungod nga naglibot ako sa mga banwa diri. Pero karon, tungod nga natapos ko na ang akon obra sa sini nga mga lugar, kag tungod nga pila na ka tuig ang akon handom nga makakadto dira sa inyo, ayhan magakitaay na gid kita. Kay ang akon plano maagi ako dira sa inyo kon magpa-Espania ako. Gusto ko nga malipay sa pagpakig-upod sa inyo bisan sa malip-ot lang nga tion antes ako magpa-Espania paagi sa inyo pagpatigayon. Pero karon makadto ako anay sa Jerusalem agod idul-ong ang bulig para sa mga katawhan sang Dios didto. Kay ang mga tumuluo sa Macedonia kag Acaya nagbuluntad nga maghatag sang bulig sa mga imol nga mga katawhan sang Dios didto sa Jerusalem. Gusto nila nga himuon ini. Kon sa bagay may kabalaslan sila sa mga tumuluo sa Jerusalem. Kay kon indi tungod sa mga tumuluo sa Jerusalem, ining mga indi Judio wala nakabaton sang mga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Gani dapat nga buligan sang mga indi Judio ang mga tumuluo sa Jerusalem sa ila materyal nga mga kinahanglanon. Pagkatapos nga mahatag ko sa ila ini nga mga bulig, mahapit ako dira sa inyo antes ako magpa-Espania. Kag nagapati ako nga sa pag-abot ko dira, madamo nga mga pagpakamaayo halin kay Cristo ang mabaton naton sa isa kag isa.

Gani mga utod, tungod kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo, kag tungod sa gugma nga ginhatag sang Espiritu Santo sa aton, nagapangabay ako nga buligan ninyo ako sa pagpangamuyo sing hugot sa Dios para sa akon. Pangamuyo kamo nga indi ako maano sang mga indi tumuluo sa Judea, kag pangamuyo man kamo nga malipay ang mga katawhan sang Dios sa Jerusalem sa bulig nga akon dal-on sa ila. Dayon, kon itugot sang Dios, makadto ako dira sa inyo nga puno sing kalipay, kag makapahuway ako kaupod ninyo. Kabay pa nga ubayan kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong sa aton kabuhi. Amen.


Footnotes
  1. 15:21 Isa. 52:15.

Read More of Roma 15