Salmo 59:1-8

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios Batok sa mga Malaot

O Dios, luwasa ako sa akon mga kaaway;
protektari ako sa mga nagakontra sa akon.
Luwasa ako sa malaot nga mga tawo nga manugpatay.
Ginoo, tan-awa kon paano sila nagahulat sa pagpatay sa akon bisan wala ako nakasala sa ila.
Wala ako sing may nahimo nga sala, pero handa sila sa pagsalakay sa akon.
Sige na, Ginoong Dios nga Makagagahom, Dios sang Israel, talupangda ako kag buligi.
Siluti na ang mga katawhan nga wala nagatuo sa imo.
Indi pagkaluoyi ang malaot nga mga traidor.
Nagabalik sila kon gab-i nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa siyudad.
Pamatii ang ila ginapanghambal;
makasakit ini pareho sa espada.
Nagasiling pa sila, “Wala sing may makabati sa amon.”
Pero ginakadlawan mo lang sila, Ginoo,
ginasuyaan mo sila tanan nga wala nagatuo sa imo.

Read More of Salmo 59