Juan 14:16-20

Kag pangayuon ko sa Amay nga ipadala niya sa inyo ang isa na man ka Manugbulig. Ang Manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamatuoran. Kag magapabilin siya sa inyo sa wala sing katapusan. Indi siya pagbatunon sang mga tawo sa kalibutan tungod kay indi nila siya makita kag wala sila makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya tungod kay siya kaupod ninyo, kag permi siya magapuyo sa inyo.

“Indi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod; mabalik man ako sa inyo. Madali na lang ako madula sa panan-aw sang mga tawo diri sa kalibutan, pero kamo makakita sa akon. Kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man.[a] Pag-abot sina nga adlaw[b] mahibaluan gid ninyo nga ako ara sa akon Amay, kag kamo ari sa akon, kag ako ara man sa inyo.


Footnotes
  1. 14:19 tungod kay ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man: buot silingon, tungod kay ako may kabuhi nga wala sing katapusan, kamo may kabuhi man nga wala sing katapusan.
  2. 14:20 sina nga adlaw: buot silingon, ang iya pagkabanhaw.

Read More of Juan 14