Hoseas 11

Ang Gugma sang Dios para sa Israel

Nagsiling ang Ginoo, “Sang pareho pa ang Israel sa isa ka bata,[a] ginhigugma ko siya. Gintawag ko siya halin sa Egipto bilang akon anak.[b] Pero karon, bisan sige ang tawag ko[c] sa ila nga mga taga-Israel, labi na gid gani nga nagapalayo sila sa akon.[d] Nagahalad sila sang mga halad kag nagasunog sang mga insenso sa mga imahen ni Baal. Ako ang nag-atipan sa ila; daw pareho lang nga gin-uyatan ko sila[e] sa kamot kag gintudluan sa paglakat, pero wala nila ginkilala nga ako ang nag-atipan[f] sa ila. Gintuytuyan ko sila nga may pagpalangga pareho sang pagpalangga sang isa ka tawo sa iya nga baka. Daw pareho lang nga ginkuha ko ang gota sa ila liog kag nagduko sa pagpakaon sa ila. Pero tungod nga indi nila gusto nga magbalik sa akon, sigurado nga magabalik sila sa Egipto, kag pagadumalahan sila sang Asiria. Salakayon sang mga kaaway ang ila mga banwa kag gub-on ang mga trangka sang mga puwertahan sini. Gub-on sang ila mga kaaway ang ila mga plano. Sila nga akon katawhan desidido nga magpalayo sa akon. Gani bisan magpanawag pa sila sing tingob sa akon indi ko sila pagluwason.[g]

“Mga taga-Israel, indi ko mahimo nga sikwayon kamo ukon pabay-an na lang. Indi ko mahimo nga laglagon kamo sing bug-os pareho sang ginhimo ko sa mga banwa sang Adma kag Zeboim. Indi maagwanta sang akon balatyagon nga himuon ini sa inyo. Naluoy gid ako sa inyo. Indi ko na pag-ipakita ang akon puwerte nga kaakig; indi ko na paggub-on ang Israel, kay Dios ako kag indi tawo. Ako ang Balaan nga Dios nga kaupod ninyo, kag indi ako magkadto sa inyo nga akig.

“Magasunod kamo sa akon sa tion nga magangurob ako pareho sang leon. Sigurado gid nga magangurob ako, kag magadali-dali[h] kamo pauli halin sa nakatundan. Magaabot kamo sing madasig[i] pareho sang mga pispis nga halin sa Egipto ukon pareho sang mga pating nga halin sa Asiria. Paestaron ko kamo liwat sa inyo mga balay. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Silutan ang Israel kag ang Juda

Nagsiling pa ang Ginoo, “Permi lang ako ginabutigan kag ginatunto sang mga taga-Israel. Ang mga taga-Juda padayon nga nagapalayo sa akon, ang Dios nga balaan kag matutom.[j]


Footnotes
 1. 11:1 Sang pareho… bata: sa literal, Sang bata pa ang Israel. Ini ang panahon nga ara ang mga Israelinhon sa Egipto ukon sa kamingawan.
 2. 11:1 Gintawag… anak: ukon, Gintawag ko ang akon anak halin sa Egipto.
 3. 11:2 ko: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, nila.
 4. 11:2 akon: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, ila.
 5. 11:3 sila: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 8, 9 kag 12. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
 6. 11:3 nag-atipan: sa literal, nag-ayo.
 7. 11:7 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
 8. 11:10 magadali-dali: ukon, magakurog.
 9. 11:11 sing madasig: ukon, nga nagakurog.
 10. 11:12 padayon… matutom: ukon, padayon nga nagasunod kag matutom sa akon, ang Dios nga balaan.

Read More of Hoseas 11

Hoseas 12

“Ang mga taga-Israel[a] nagasalig sa mga butang nga wala sing pulos. Ang ginalagas nila sa bilog nga adlaw amo ang mga butang nga makahalit sa ila. Nagadugang ang ila pagbinutig kag pagpamintas. Nagahimo sila sang kasugtanan sa Asiria kag sa Egipto, amo gani nga nagadala sila sang lana sa Egipto bilang regalo.”

Nagsiling si Hoseas, “May akusasyon man ang Ginoo kontra sa mga taga-Juda nga mga kaliwat man ni Jacob. Silutan niya sila suno sa ila mga pamatasan; balusan niya sila suno sa ila mga hinimuan. Sang ara pa lang ang ila katigulangan nga si Jacob sa tiyan sang iya iloy, gusto na niya nga labawan ang iya kapid.[b] Kag sang nagdako na siya, nagpakigdumog siya sa Dios paagi sa pagpakigdumog sa isa ka anghel,[c] kag nagdaog siya. Nagahibi siya samtang nagapangayo sang bendisyon sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, kag didto nagpakighambal sa iya[d] ang Dios. Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iya bantog nga ngalan.

“Gani kamo nga mga kaliwat ni Jacob, magbalik na kamo sa inyo Dios, kag ipakita ninyo ang gugma kag ang hustisya. Kag padayon kamo nga magsalig sa inyo Dios.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sang Dios Batok sa Israel

Nagsiling ang Ginoo, “Mahilig mangdaya ang inyo mga negosyante; nagagamit sila sang indi husto nga kilohan. Nagapabugal pa kamo nga mga taga-Israel, ‘Nakatipon kami sang manggad kag puwerte na kami ka manggaranon. Wala sing may makaakusar sa amon nga nakatipon kami sang manggad sa malain nga paagi, kay sala ina nga buluhaton.’ Gani ako, ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto, magapaestar liwat sa inyo sa mga payag, pareho sang ginahimo ninyo sa panahon sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag.[e]

“Nagpakighambal ako sa mga propeta kag ginhatagan ko sila sang madamo nga mga palanan-awon. Paagi sa ila ginpaandaman ko kamo nga malaglag kamo.[f] Pero sa gihapon ang katawhan sang Gilead mga malaot kag wala gid sing pulos, kag ang katawhan sang Gilgal nagahalad sang mga turo nga baka sa mga dios-dios. Sigurado gid nga pagagub-on ang ila mga halaran kag mangin pareho ini sa mga tinumpok nga mga bato nga ginpanguha sa gin-arado nga duta.

“Nagpalagyo si Jacob sa Aram,[g] kag didto nagserbisyo siya bilang manug-atipan sang mga sapat para maangkon niya ang iya pangasaw-on. Paagi sa propeta nga si Moises, ginpaguwa ko kamo nga mga Israelinhon sa Egipto kag gin-atipan. Pero ginpaakig gid ninyo ako nga inyo Ginoo tungod sang inyo pagpamatay, gani silutan ko kamo. Balusan ko kamo sa inyo pagpakamalaot sa akon.


Footnotes
 1. 12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 8 kag 14. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
 2. 12:3 gusto… kapid: sa literal, gin-uyatan niya ang tikod sang iya utod.
 3. 12:4 anghel: ukon, pinadala sang Dios.
 4. 12:4 iya: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, aton.
 5. 12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.
 6. 12:10 ginpaandaman… kamo: ukon, ginsugiran ko kamo sang mga paanggid.
 7. 12:12 Aram: isa ka lugar sa Mesopotamia.

Read More of Hoseas 12

Hoseas 13

“Sang una, kon maghambal na gani ang tribo sang Efraim nagakurog sa kahadlok ang iban nga mga tribo sang Israel, kag ginadayaw nila siya. Pero nakasala ang iya katawhan tungod sang ila pagsimba kay Baal. Amo gani nga nagkalamatay[a] sila. Karon, kamo nga ginatawag Efraim[b] padayon nga nagapakasala.[c] Kay nagahimo kamo sang mga imahen nga mga dios-dios halin sa inyo mga pilak agod inyo simbahon. Pero ini tanan hinimo man lang sang tawo kag suno man lang sa iya nga naisipan. Nagasiling pa kamo nga magahalad kamo sang tawo sa sini nga mga dios-dios nga baka kag magahalok sa ila. Gani madula kamo pareho sang ambon ukon tun-og sa kaagahon, ukon pareho sang upa sa linasan nga ginapalid sang hangin ukon sang aso nga nagaguwa sa simboryo.

“Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.[d] Wala na kamo sing kilalahon pa nga Dios kag Manluluwas kundi ako lang. Gin-atipan ko kamo sa desierto, sa mamala gid nga lugar. Pero sang ginpakamaayo ko kamo kag nag-uswag kamo, nangin bugalon kamo kag ginkalimtan na ninyo ako. Gani salakayon ko kamo kag laglagon pareho sang pagsalakay kag paggus-ab sang mapintas nga sapat sa iya biktima, pareho sang ginahimo sang leon ukon sang oso[e] nga gin-agawan sang mga anak. Magabantay ako sa mga dalan sa pagsalakay sa inyo pareho sang sapat nga leopardo. Laglagon ko kamo nga mga taga-Israel, tungod kay kontra ninyo ako nga inyo manugbulig. Ti diin na ang inyo hari kag ang mga pangulo sang inyo mga banwa nga magaluwas sa inyo? Ginpangayo ninyo sila sa akon, gani sa akon kaakig ginhatag ko sila sa inyo, kag sa akon man kaugot ginkuha ko sila. Ang inyo[f] mga sala indi ko gid pagkalimtan, daw pareho ina sa kasulatan nga ginputos kag gintago.

“May kahigayunan kamo nga magkabuhi liwat. Pero tungod kay wala kamo sing paghangop, ginabaliwala ninyo ini. Pareho kamo sa bata nga indi gusto magguwa sa tiyan sa tion nga inugguwa na niya. Luwason ko bala kamo sa kamatayon? Indi! Hambalon ko pa gani ang kamatayon, ‘Diin na ang imo kalalat-an, O kamatayon? Diin na ang imo kalaglagan para sa sini nga mga tawo?’

“Indi ko gid kamo pagkaluoyan. Bisan pa nga mas mauswagon kamo sang sa inyo mga kadugo, laglagon ko kamo. Ipadala ko ang mainit nga hangin halin sa desierto sa sidlangan kag magakalahubas ang inyo mga tuburan kag mga bubon. Kag pagaagawon ang inyo malahalon nga mga pagkabutang. Dapat nga silutan ang mga taga-Samaria tungod sang ila nga pagrebelde sa akon nga ila nga Dios. Magakalamatay sila sa inaway. Pagadugmukon ang ila magagmay nga mga bata, kag pagaririan ang tiyan sang ila nagabulusong nga mga babayi.”


Footnotes
 1. 13:1 nagkalamatay: ukon, magakalamatay.
 2. 13:2 kamo nga ginatawag Efraim: buot silingon, ang mga taga-Israel.
 3. 13:2 padayon nga nagapakasala: ukon, nagadugang pa gid ang inyo pagpakasala.
 4. 13:4 nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto: ukon, halin pa sang tion nga didto kamo sa Egipto.
 5. 13:7-8 oso: sa English, bear.
 6. 13:12 inyo: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa ang footnote sa 4:17.

Read More of Hoseas 13

Hoseas 14

Ang Pakitluoy ni Hoseas sa mga Taga-Israel

Nagsiling si Hoseas, “Mga taga-Israel, magbalik kamo sa Ginoo nga inyo Dios, kay nalaglag kamo tungod sang inyo mga sala. Magbalik kamo sa Ginoo kag magsiling sa iya, ‘Ginoo, patawara ang tanan namon nga mga sala kag batuna kami suno sa imo kaayo, agod nga makahalad kami sa imo sang mga pagdayaw halin sa amon mga bibig. Indi na kami magpangayo sang bulig sa Asiria kag indi na kami magsalig sa mga kabayo nga para sa inaway. Indi na man namon pagtawgon nga amon Dios ang mga dios-dios nga amon ginhimo. Kay ginakaluoyan mo kami nga pareho sa mga ilo.’ ”

Nagsiling ang Ginoo, “Pagaayuhon ko ang akon katawhan sa ila pagkamalinapason, kag higugmaon ko sila sing kinabubut-on. Kay nadula na ang akon kaakig sa ila. Pakamaayuhon ko ang mga taga-Israel; mangin pareho ako sa tun-og nga nagahatag sang tubig sa mga tanom. Magauswag sila pareho sang tanom nga liryo[a] nga nagapamulak. Magalig-on sila pareho sang kahoy nga sedro sa Lebanon nga ang iya gamot madalom. Magadamo sila pareho sang mga sanga nga nagapanalingsing. Mangin dungganon sila pareho sang kahoy nga olibo nga matahom kag sang kahoy nga sedro sang Lebanon nga mahamot. Sa liwat magapuyo sila nga ginaprotektaran ko. Magauswag sila pareho sang uhay nga nagalambo, ukon sang ubas nga nagapamulak. Kag mangin bantog sila pareho sang bino sang Lebanon.

“Mga taga-Israel,[b] indi na kamo magdangop pa sa mga dios-dios. Ako ang magasabat sang inyo mga pangamuyo kag magaatipan sa inyo. Protektaran ko kamo; pareho ako sa kahoy nga sipres nga madabong, nga nagahatag sang handong. Ako ang nagapauswag sa inyo.”[c]

Katapusan nga Laygay

Kabay pa nga ang may pag-intiendi sa inyo makahibalo kag makaintiendi sang mga nasulat diri. Husto gid ang mga pamaagi sang Ginoo kag ginasunod ini sang mga matarong, pero nangin kasandaran ini sa mga malinapason.


Footnotes
 1. 14:5 liryo: sa English, lily.
 2. 14:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
 3. 14:8 nagapauswag sa inyo: ukon, nagahatag sang inyo mga kinahanglanon.

Read More of Hoseas 14