Galacia 4:21-31

Ang Halimbawa ni Hagar kag ni Sara

May gusto ako nga ipamangkot sa inyo nga buot magpasakop sa Kasuguan. Wala bala kamo nakabati kon ano ang ginasiling sang Kasuguan? Nagasiling didto nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki; ang isa sa ulipon nga si Hagar, kag ang isa sa iya asawa nga si Sara. Ang iya anak sa ulipon natawo sa ordinaryo nga pagkatawo, pero ang iya anak nga sa iya gid asawa natawo suno sa promisa sang Dios. Puwede ini nga himuon nga halimbawa: Ining duha ka babayi nagarepresentar sang duha ka kasugtanan. Si Hagar nagarepresentar sang kasugtanan nga ginhatag sang Dios kay Moises sa Bukid sang Sinai. Ini wala sing iban kundi ang Kasuguan. Ang iya mga anak natawo nga mga ulipon.[a] Si Hagar, nga nagarepresentar sang Bukid sang Sinai sa Arabia, nagarepresentar man sang siyudad sang Jerusalem subong. Kay ang mga tawo sa Jerusalem ulipon sang Kasuguan. Pero si Sara indi ulipon kag siya ang nagarepresentar sang langitnon nga Jerusalem. Kag siya ang aton iloy tungod kay indi kita ulipon sang Kasuguan. Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Magkalipay ka, baw-as nga babayi!
Maghugyaw ka sa kalipay, ikaw nga wala pa gid makaagi sing pasakit sa pagbata.
Tungod nga bisan ginbayaan ka sang imo bana, mas madamo pa ang imo mabata sang sa babayi nga nagapuyo upod sa iya bana.”[b]

Mga utod, mga anak na kamo sang Dios suno sa iya promisa, pareho kay Isaac nga natawo tungod nga siya ginpromisa sang Dios. Sang una, ang anak ni Abraham nga natawo sa ordinaryo nga pagkatawo naghingabot sa anak nga natawo paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Kag amo man ini ang nagakatabo subong sa aton, ginahingabot kita sang mga tawo nga nagapasakop sa Kasuguan. Pero ano ang siling sang Kasulatan? “Palayasa inang babayi nga ulipon kag ang iya anak, kay ang anak sang ulipon indi dapat partihan sa palanublion sang anak sang babayi nga indi ulipon.”[c] Gani mga utod, indi kita pareho sa anak sang babayi nga ulipon kundi sa anak sang babayi nga indi ulipon.


Footnotes
  1. 4:24 Subong nga ang anak ni Hagar natawo nga ulipon, ang mga nagapasakop sa Kasuguan ulipon man sang sina mismo nga Kasuguan.
  2. 4:27 Isa. 54:1.
  3. 4:30 Gen. 21:10.

Read More of Galacia 4

Galacia 5:1-6

Indi Kamo Magpaulipon Liwat sa Kasuguan

Ginhilway kita ni Cristo agod indi na kita pag-ulipunon sang Kasuguan ni Moises. Gani magpakalig-on kita sa aton pagtuo kag indi na kita magpaulipon pa liwat.

Dumduma ninyo ini, kag ako mismo si Pablo ang nagahambal sini sa inyo. Kon magpatuli pa kamo bilang pagtuman sa Kasuguan, ginabaliwala ninyo ang ginhimo ni Cristo agod maluwas kamo. Kag ipaathag ko liwat sa inyo nga ang mga tawo nga nagapati nga kinahanglan nga magpatuli agod maluwas, kinahanglan man nga tumanon nila ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan. Kon nagasalig kamo nga pakamatarungon kamo sang Dios paagi sa inyo pagtuman sa Kasuguan, ti nagakahulugan lang nga nahamulag kamo kay Cristo, kag nagpalayo na kamo sa bugay sang Dios. Pero kita nga ara kay Cristo nagasalig kag nagapaabot nga pakamatarungon kita paagi sa aton pagtuo kag sa gahom sang Espiritu Santo. Tungod nga kon ara na kita kay Cristo Jesus, indi na importante kon bala natuli na kita ukon wala. Ang aton pagtuo amo ang importante, ang pagtuo nga makita paagi sa aton paghigugma sa aton isigkatawo.

Read More of Galacia 5