Efeso 4:1-16

Isa ka Lawas kay Cristo

Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan.

Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala.
Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”[a]

(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan[b] agod mapuno[c] niya ang tanan.) Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on.


Footnotes
  1. 4:8 Salmo 68:18.
  2. 4:10 kalangitan: ukon, mga langit.
  3. 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an.

Read More of Efeso 4