1 Cronica 15

Ang Pagpreparar sa Pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan

Nagpatindog si David sang mga bilding para sa iya kaugalingon didto sa iya banwa.[a] Nagpahimo man siya sang tolda para sa Kahon sang Dios kag ginplastar niya ini sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Dayon nagsiling si David, “Wala sing may magdala sang Kahon sang Dios magluwas sa mga Levita, tungod kay ginpili sila sang Ginoo sa pagdala sang Kahon sang Ginoo kag sa pag-alagad sa iya presensya hasta san-o.”

Gintipon ni David ang tanan nga Israelinhon sa Jerusalem sa pagdala sang Kahon sang Ginoo sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Ginpatawag man niya ang mga pari[b] kag mga Levita, nga ang ila kadamuon amo ini:

Halin sa mga kaliwat ni Kora, 120, kag ginpanguluhan sila ni Uriel.

Halin sa mga kaliwat ni Merari, 220, kag ginpanguluhan sila ni Asaya.

Halin sa mga kaliwat ni Gershon,[c] 130, kag ginpanguluhan sila ni Joel.

Halin sa mga kaliwat ni Elizafan, 200, kag ginpanguluhan sila ni Shemaya.

Halin sa mga kaliwat ni Hebron, 80, kag ginpanguluhan sila ni Eliel.

Halin sa mga kaliwat ni Uziel, 112, kag ginpanguluhan sila ni Aminadab.

Dayon ginpatawag ni David si Zadok kag si Abiatar nga mga pari, kag ang mga Levita nga sila ni Uriel, Asaya Joel, Shemaya, Eliel, kag Aminadab. Nagsiling siya sa ila, “Kamo ang mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Magpakatinlo kamo[d] kag ang inyo kapareho nga mga kaliwat ni Levi, agod madala ninyo ang Kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa lugar nga ginpreparar ko para sa sini. Tungod indi kamo ang nagdala sang Kahon sang Kasugtanan sang nahauna nga tion, ginsilutan kita sang Ginoo nga aton Dios sa iya kaakig. Wala kita magpamangkot sa Ginoo kon paano ini dal-on sa husto nga pamaagi.”

Gani nagpakatinlo[e] ang mga pari kag ang mga Levita agod madala nila ang Kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Kag gindala nila ang Kahon sang Dios paagi sa tukon nga pangtuwang, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ginsugo ni David ang mga pangulo sang mga Levita sa pagpili sang mga manugkanta halin sa ila kapareho nga mga Levita, sa pagkanta sang masadya nga mga kalantahon nga ginatukaran sang mga lira, arpa, kag mga simbals. Gani ginpili sang mga Levita si Heman nga anak ni Joel, si Asaf nga anak ni Berekia, kag si Etan nga anak ni Kushaya nga kaliwat ni Merari. Ang ginpili nga magbulig sa ila amo ang ila mga paryente nga sila ni Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matitia, Elifelehu, Miknea, kag ang mga guwardya sang puwertahan sang Tolda nga sila ni Obed Edom kag Jiel. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga saway nga simbals amo sila ni Heman, Asaf, kag Etan. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga lira sa mataas nga tunog [f] amo sila ni Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasea, kag Benaya. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga arpa sa manubo nga tunog[g] amo sila ni Matitia, Elifelehu, Miknea, Obed Edom, Jiel, kag Azazia. Ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta amo si Kenania nga pangulo nga Levita, tungod kay maayo siya magkanta. Ang gintugyanan sa pagbantay sang Kahon sang Kasugtanan amo si Berekia kag si Elkana. Ang gintugyanan sa pagpatunog sang trumpeta sa atubangan sang Kahon sang Dios amo ang mga pari nga sila ni Shebania, Joshafat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaya, kag Eliezer. Si Obed Edom kag si Jehia mga manugbantay man sa Kahon sang Kasugtanan.

Gindala sa Jerusalem ang Kahon sang Kasugtanan

Gani malipayon nga nagkadto si David, ang mga manugdumala sang Israel, kag ang mga kumander sang linibo ka mga soldado sa balay ni Obed Edom sa pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. Kag tungod ginbuligan sang Dios ang mga Levita sang ginadala nila ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo, naghalad sila sang pito ka turo nga baka kag pito ka karnero. Si David nagabayo sang linen pati ang tanan nga Levita nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan, ang mga manugkanta, kag si Kenania nga amo ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta. Nagasul-ob man si David sang espesyal nga panapton[h] nga linen. Gani gindala sang tanan nga Israelinhon ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga may paghinugyaw, pagpatunog sang mga trumpeta, mga budyong kag mga simbals, kag pagtukar sang mga lira kag mga arpa.

Sang nagapasulod na ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo sa Banwa ni David, nagtan-aw si Mical nga anak ni Saul sa bintana. Kag sang makita niya si Haring David nga nagasaot sa kalipay, ginkaugtan niya siya.


Footnotes
 1. 15:1 iya banwa: sa Hebreo, Banwa ni David.
 2. 15:4 mga pari: sa literal, mga kaliwat ni Aaron.
 3. 15:7 Gershon: ukon, Gershom.
 4. 15:12 magpakatinlo kamo: buot silingon, tumanon ninyo ang seremonya sang pagpakatinlo.
 5. 15:14 nagpakatinlo: buot silingon, naghimo sila sang seremonya nga para mangin takos sila sa Dios.
 6. 15:20 mataas nga tunog: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 7. 15:21 manubo nga tunog: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 8. 15:27 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.

Read More of 1 Cronica 15

1 Cronica 16:1-36

Ginbutang nila ang Kahon sang Dios sa sulod sang tolda nga ginpatindog ni David para sa sini nga Kahon. Dayon naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos nila ni David halad sadto, ginbendisyunan niya ang mga tawo sa ngalan sang Ginoo. Dayon ginhatagan niya ang tagsa ka Israelinhon didto, lalaki kag babayi, sang tinapay, karne,[a] kag mga pasas.

Nagpili si David sang mga Levita sa pag-alagad sa atubangan sang Kahon sang Ginoo, sa pagpangamuyo, sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Si Asaf amo ang nagapanguna sa ila kag siya ang manugpatunog sang mga simbals. Ang sunod sa iya amo si Zacarias, dayon si Jiel, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, kag Jiel. Sila ang mga manugtukar sang mga lira kag mga arpa. Ang mga pari nga si Benaya kag Jahaziel amo ang manugpatunog permi sang mga trumpeta sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Dios.

Ang Kanta ni David sa Pagpasalamat

Sadto nga adlaw sa una nga tion, ginhatag ni David sa una nga tion kay Asaf kag sa iya kapareho nga mga Levita ang ini nga kanta sa pagpasalamat sa Ginoo:

Pasalamati ninyo ang Ginoo;
simbaha ninyo siya!
Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan.
Kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw;
isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan.
Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan.[b]
Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya.
Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog.
Magdangop kamo permi sa iya.

Kamo nga mga pinili sang Dios kag mga kaliwat ni Israel nga amo man si Jacob nga alagad sang Dios,
dumduma ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro, kag ang iya mga paghukom.
Siya ang Ginoo nga aton Dios,
kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan.
Indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta san-o, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon.
Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham kag ginpromisa man niya kay Isaac.
Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, nga ginatawag man Israel,
kag magapadayon ini nga kasugtanan hasta san-o.
Nagsiling siya sa tagsa sa ila,
“Ihatag ko sa imo ang duta sang Canaan bilang palanublion mo kag sang imo mga kaliwat.”[c]

Sadto anay diutay pa lang kaayo ang katawhan sang Dios,
kag mga dumuluong pa lang sila sa duta sang Canaan.
Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian.
Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daugon sila.
Para maproteksyunan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagakontra sa ila.
Siling niya,
“Indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad;
indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta.”

Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag kalipay ara sa iya puluy-an.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa iya presensya.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan.
Magsugid sila sa mga nasyon, “Nagahari ang Ginoo.”
Magkalipay man sing tudo ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
Ang mga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo.
Kay magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Magpangamuyo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga amon Manluluwas;
hilwaya kami sa mga nasyon kag tipuna kami liwat sa amon duta
agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.[d]
Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.”

Dayon nagsabat ang tanan nga katawhan, “Amen.” Kag nagdayaw sila sa Ginoo.


Footnotes
 1. 16:3 karne: Amo ini sa Syriac, pero sa Hebreo indi klaro.
 2. 16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.
 3. 16:18 palanublion mo kag sang imo mga kaliwat: sa Hebreo, palanublion ninyo.
 4. 16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Read More of 1 Cronica 16