Nehemias 11:22-36

Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabzeʼel, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Beʼersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Beʼersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.

Read More of Nehemias 11

Nehemias 12

Historiske optegnelser vedrørende præsterne og levitterne

Det følgende er en fortegnelse over lederne for de præster og levitter, som vendte hjem fra eksilet, anført af Zerubbabel og Jeshua.

Præsterne: Seraja, Jirmeja, Ezra, Amarja, Malluk, Hattush, Shekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoj, Abija, Mijjamin, Maʼadja, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja.

Levitterne: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda og Mattanja. Det var dem, der stod for lovsangen under gudstjenesten. Bakbukja og Unni samt flere andre levitter udgjorde koret, der stod over for dem under vekselsangen.

Ypperstepræsten Jeshua[a] var far til Jojakim, som blev far til Eljashib, som blev far til Jojada, som blev far til Johanan,[b] som blev far til Jaddua.

Følgende præster var optegnet som slægtsoverhoveder under ypperstepræsten Jojakim, og de er her nævnt sammen med deres slægtsnavne: Meraja for Seraja-slægten, Hananja for Jirmeja-slægten, Meshullam for Ezra-slægten, Johanan for Amarja-slægten, Jonatan for Malluk-slægten, Josef for Shebanja-slægten, Adna for Harim-slægten, Helkaj for Merajot-slægten, Zekarja for Iddo-slægten, Meshullam for Ginneton-slægten, Zikri for Abija-slægten, …[c] for Minjamin-slægten, Piltaj for Moadja-slægten, Shammua for Bilga-slægten, Jonatan for Shemaja-slægten, Mattenaj for Jojarib-slægten, Uzzi for Jedaja-slægten, Kallaj for Sallu-slægten, Eber for Amok-slægten, Hashabja for Hilkija-slægten og Netanel for Jedaja-slægten.

I løbet af kong Dareios[d] af Persiens regeringsperiode blev der lavet en liste med navnene på de forskellige overhoveder for præste- og levitslægterne under ypperstepræsterne Eljashib, Jojada, Johanan og Jaddua. Levitslægternes overhoveder blev optegnet i templets krønikebog helt frem til Johanans, Eljashibs barnebarns, tid.

Levitternes slægtsoverhoveder var: Hashabja, Sherebja, Jeshua og Kadmiel, som sammen med deres slægtninge havde ansvaret for vekselsangen under lovsangsgudstjenesten, hvor levitterne var opdelt i to grupper, der stod over for hinanden, sådan som Guds tjener, kong David, i sin tid havde foreskrevet.

Desuden Mattanja, Bakbukja og Obadja som var sangere, og Meshullam, Talmon og Akkub, som havde ansvaret for at holde vagt ved portene og forrådskamrene. De gjorde tjeneste under Jojakim, søn af Jeshua, søn af Jotzadak, mens Nehemias var guvernør, og Ezra var præst og lovkyndig.

Bymurens indvielse

Da Jerusalems mur skulle indvies, sendte man bud efter alle levitter i hele landet, for at de skulle komme til byen og hjælpe med at fejre begivenheden med lovsang og musik fra harper, lyrer og bækkener. Sangerne kom både fra Jerusalem og de landsbyer i nærheden, hvor de havde slået sig ned. Nogle kom fra Netofa, andre fra Bet-Gilgal, Geba og Azmavet.

Da præsterne og levitterne havde gennemgået renselsesritualet for sig selv, rensede de folket, portene og bymuren. Så lod jeg Judas ledere gå op på muren, hvorefter jeg opstillede to store lovsangsprocessioner. Den ene skulle gå højre om i retning af Møgporten. Med i den var Hoshaja og halvdelen af Judas ledere. Dernæst kom nogle præster med trompeter. Blandt dem var Azarja, Ezra, Meshullam, Juda, Benjamin, Shemaja og Jirmeja. Levitterne i gruppen blev anført af Zekarja, søn af Jonatan, søn af Shemaja, søn af Mattanja, søn af Mika, søn af Zakkur, søn af Asaf. Efter Zekarja fulgte Shemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maʼaj, Netanel, Juda og Hanani med de musikinstrumenter, som kong David havde foreskrevet. Ezra den skriftlærde gik i spidsen for processionen. Da de kom til Kildeporten, gik de op ad trappen til Davidsbyen, passerede Davids gamle palads og gik videre til Vandporten mod øst.

Den anden lovsangsprocession, som jeg selv og den anden halvdel af Judas ledere var med i, gik venstre om forbi Ovntårnet til det brede stykke af muren, videre til Efraimporten og den Gamle Port, forbi Fiskeporten, Hananeltårnet, Meatårnet og Fåreporten, indtil vi kom til tårnet ved vagthusene. Derefter tog begge processioner opstilling på tempelpladsen. I min gruppe var præsterne Eljakim, Maʼaseja, Minjamin, Mika, Eljoenaj, Zekarja og Hananja med trompeter, og levitterne Maʼaseja, Shemaja, Elazar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Sangerne var under ledelse af Jizrahja.

Den dag blev der bragt mange slagtofre, og alle var fyldt af glæde over, hvad Gud havde gjort for os. Også kvinderne og børnene var glade, og glædesråbene i Jerusalem kunne høres langt bort.

Folket sørger for præsternes og levitternes underhold

Den dag blev de mænd udpeget, som skulle have opsyn med templets forrådskamre, hvor gaverne til Guds hus, tienden og høstofrene skulle opbevares efter at være blevet indsamlet rundt omkring i landet ifølge forskrifterne i Toraen. Disse gaver tilkom præsterne og levitterne, og Judas folk støttede på den måde deres tjeneste. Præsterne og levitterne udførte samvittighedsfuldt deres tjeneste for Gud, inklusive renselsesceremonierne. De fulgte nøje de retningslinier, som kong David og hans søn Salomon havde afstukket, og det samme gjorde sangerne og portvagterne.

På kong Davids tid var Asaf leder for sangerne og ledte lovsangen og taksigelsen til Gud. Både på Zerubbabels tid og nu på Nehemiasʼ tid fik både sangerne og dørvogterne del i de gaver, Israels folk bragte til levitterne. Levitterne gav så en del af de gaver, de modtog, videre til præsterne.


Footnotes
  1. 12,10 Navnet Jeshua er det samme som Jehoshua, Josva og Jesus. Ypperstepræsten Jeshua, søn af Jotzadak (Ezra 3,2), er den samme som i v. 1, men ikke den samme som levitten Jeshua i v. 8.
  2. 12,11 I MT „Jonatan”, en fejlkopiering for „Johanan” jf. v. 22.
  3. 12,17 Navnet mangler.
  4. 12,22 Adskillige konger bærer navnet Dareios. Den her konge regerede muligvis fra 423-404.

Read More of Nehemias 12