Josua 15

Judas territorium

Ved lodtrækning fik klanerne af Judas stamme tildelt jord i det område, der mod sydøst grænser op til Edom og strækker sig helt ned i Zins ørken.

Sydgrænsen gik fra Det Døde Havs sydvestlige kant, syd om Akrabbimpasset, videre gennem Zins ørken, syd om Kadesh-Barnea til Hetzron. Så gik den op til Addar, drejede imod Karka og videre til Atzmon, indtil den nåede Egyptens Bæk, som den fulgte helt ud til Middelhavet.

Østgrænsen gik langs Det Døde Hav op til Jordanflodens udløb.

Nordgrænsen begyndte ved bugten, hvor Jordanfloden løber ud i Det Døde Hav, gik nordpå til Bet-Hogla og videre vestpå nord om Bet-ha-Araba til Bohans sten, opkaldt efter Rubens søn. Derfra løb den gennem Akors dal til Debir, hvor den drejede mod nordvest til Gelilot,[a] som ligger over for Adummimpasset på dalens sydside. Derfra løb grænsen videre til kilderne ved En-Shemesh og videre til En-Rogel, hvorfra den løb gennem Hinnoms dal og fulgte den sydlige side af Jebus-højdedraget, hvor Jerusalem ligger, derpå mod vest over bjergene på den anden side af Hinnoms dal og ved den nordlige ende af Refaimdalen. Fra bjergkammen fortsatte den til Neftoakilden og videre til byerne på Efrons bjerg, før den drejede i en bue op til Baʼala, som Kirjat-Jearim også kaldes. Fra Baʼala løb den videre til Seirs bjerge forbi byen Kesalon på Jearimbjergets nordlige skråning helt ned til Bet-Shemesh, hvorfra den fortsatte til Timna. Herfra gik grænsen videre til højdedraget nord for Ekron. Her drejede den i en bue mod nord til Shikkaron og videre til Baʼalabjerget, hvorfra den fortsatte til Jabneʼel og ud til Middelhavet.

Vestgrænsen var Middelhavet.

Kalebs andel

Herren havde givet Josva befaling om at overdrage et stykke af Judas territorium til Kaleb. Så han fik lovning på byen Hebron. Senere drev han de tre anakitter, Sheshaj, Ahiman og Talmaj, bort derfra.[b] Derefter angreb han byen Debir, der tidligere hed Kirjat-Sefer.

Kaleb havde forinden sagt: „Den, der indtager Kirjat-Sefer, får min datter Aksa til kone.” Otniel, der var søn af Kalebs bror, Kenaz, erobrede byen og fik som belønning Aksa til kone.

Efter brylluppet bad Aksa sin mand om tilladelse til at tage hjem til sin far og bede om et stykke agerjord. Da hun kom derhen og stod af sit æsel, spurgte Kaleb hende: „Hvad kan jeg gøre for dig?” „Velsign mig med en afskedsgave. Du har jo bortgiftet mig til det tørre sydland, så jeg har brug for nogle vandkilder.” Så gav Kaleb hende de øvre og de nedre kilder.

Judas stamme fik altså følgende område: Alle byerne, der lå langs Edoms grænse i sydlandet: Kabtzeʼel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Jitnan, Zif, Telem, Baʼalot, Hatzor-Hadatta, Kerijjot-Hetzron, som også kaldes Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar-Gadda, Heshmon, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Beʼersheba, Bishotja Baʼala, Ijjim, Esem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmanna, Sansanna, Lebaot, Shilhim, Ajin og Rimmon—i alt 29 større byer med tilhørende landsbyer.

Judas stamme fik også følgende byer på bakkeskråningerne mod vest: Eshtaol, Zora, Ashna, Zanoa, En-Gannim, Tappuach, Enam, Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, Shaʼarajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim—i alt 14 større byer med tilhørende landsbyer.

Desuden fik Judas stamme Senan, Hadasha, Migdal-Gad, Dilan, Mitzpe, Jokteʼel, Lakish, Botzkat, Eglon, Kabbon, Lahmas, Kitlish, Gederot, Bet-Dagon, Naʼama og Makkeda—i alt 16 større byer med tilhørende landsbyer. Desuden var der Libna, Eter, Ashan, Jifta, Ashna, Nesib, Keila, Akzib og Maresha—i alt ni større byer med tilhørende landsbyer.

Desuden fik de Ekron med småbyer og landsbyer, og på vejen fra Ekron til Middelhavet fik de alle byerne på Ashdodsiden med tilhørende landsbyer, samt selve Ashdod med småbyer og landsbyer, Gaza med de småbyer og landsbyer, der lå langs Middelhavet hele vejen ned til Egyptens Bæk.

Judas stamme fik tillige følgende byer i bjerglandet med tilhørende landsbyer: Shamir, Jattir, Soko, Danna, Kirjat-Sanna, som også kaldes Debir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Holon og Gilo—i alt 11 byer med tilhørende landsbyer. De fik også Arab, Duma, Eshan, Janim, Bet-Tappuach, Afek, Humta, Kirjat-Arba, som også kaldes Hebron, og Sior—i alt ni byer med tilhørende landsbyer. Desuden fik de Maon, Karmel, Zif, Jutta, Jizreʼel, Jakdam, Zanoa, Kain, Gibea og Timna—i alt 10 byer med tilhørende landsbyer. De fik Halhul, Bet-Zur, Gedor, Maʼarat, Bet-Anot og El-Tekon—i alt seks byer med tilhørende landsbyer. Desuden Tekoa, Efrat, som også kaldes Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tattam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho—i alt 11 byer med tilhørende landsbyer.[c] Dernæst Kirjat-Baʼal, som også kaldes Kirjat-Jearim, og Rabba, to byer med tilhørende landsbyer.

Endelig fik de følgende seks byer med tilhørende landsbyer i ødemarken: Bet-ha-Araba, Middin, Sekaka, Nibshan, saltbyen Ir-ha-Melach og En-Gedi.

Men Judas stamme kunne ikke fordrive jebusitterne fra Jerusalem, og derfor bor jebusitterne endnu i dag iblandt dem.


Footnotes
  1. 15,7 Den hebraiske tekst har her Gilgal, sikkert en variant af Gelilot i 18,17.
  2. 15,14 Se Dom. 1,10ff.
  3. 15,59 Sidste halvdel af verset er faldet ud af den hebraiske tekst, og er her oversat fra LXX.

Read More of Josua 15

Josua 16

Josefs efterkommere

Ved lodtrækning fik Josefs efterkommere jord i et område, hvis sydgrænse startede ved Jordanfloden ud for Jeriko og gik videre op i højlandet til Betel (også kaldet Luz) og dernæst videre gennem arkitternes land til Atarot. Derpå bøjede den mod sydvest til jafletitternes område og kom til Nedre Bet-Horon og videre til Gezer og derfra ud til Middelhavet. De to stammer fra Josefs sønner, Efraim og Manasse, fik hver deres arvelod.

Efraims arvelod

Efraims klaners område gik fra Atarot-Addar mod øst til Øvre Bet-Horon mod vest, og derfra gik grænsen ud til Middelhavet. Nordgrænsen gik gennem Mikmetat og videre østpå i en bue op til Taʼanat-Shilo og videre øst om Janoha. Fra Janoha fortsatte den ned til Atarot og Naʼara øst om Jeriko for at ende ved Jordanfloden. Fra Tappuach løb nordgrænsen vestpå langs med Kana-kløften til Middelhavet. Efraim fik tillige nogle byer inden for Manasses territorium.

De kanaʼanæere, som boede i Gezer, blev imidlertid aldrig drevet ud, og derfor lever de den dag i dag som slaver blandt Efraims folk.

Read More of Josua 16