Josua 11

Josva besejrer kongerne mod nord

Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen,[a] kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest. Det var alle kongerne mod øst og vest blandt kanaʼanæerne, altså amoritterne, hittitterne og perizzitterne, jebusitterne i højlandet og hivvitterne ved Hermonbjergets fod i Mitzpadalen.

Alle disse konger allierede sig og mobiliserede deres hære. Deres krigere var talløse som sandet ved havets bred, og deres heste og stridsvogne dækkede hele området omkring Meroms kilder, hvor de havde slået lejr inden angrebet på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: „Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid ligger de alle dræbt for jeres fødder. I skal brænde deres vogne og skære haserne over på deres heste.”

Da rykkede Josva og hans mænd frem mod Meroms kilder og stormede i et lynangreb de intetanende fjender. Herren overgav hele fjendens hær til israelitterne, der forfulgte dem op til Storsidon og Misrefot-Majim—og østpå ind i Mitzpadalen. Hele fjendens hær blev hugget ned. Ikke en eneste blev skånet. Bagefter skar Josva og hans mænd hestenes haser over og brændte vognene, sådan som Herren havde befalet.

På tilbagevejen indtog Josva byen Hatzor og dræbte kongen. Hatzor havde indtil da været hovedbyen for alle disse mindre kongeriger. Israelitterne udryddede alt levende i byen, og så blev byen brændt ned.

Josva dræbte alle disse konger og deres folk, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. Dog nedbrændte han ingen af de byer, som var bygget på ruinerne af en tidligere by, bortset fra Hatzor, men han udslettede indbyggerne og beholdt krigsbyttet og kvæget, sådan som Herren havde befalet sin tjener Moses, og Moses havde befalet Josva. Josva gjorde nøjagtigt, som Herren havde befalet Moses.

Erobringen af Kanaʼan fuldføres

Josva havde nu indtaget hele Kanaʼans land: højlandet, Negev området, Goshens land,[b] skråningerne mod vest, Jordandalen, Israels højland og lavland. Israelitternes territorium strakte sig nu mod syd indtil Halakbjerget ved Seir og mod nord op til Baʼal-Gad i Libanon dalen ved foden af Hermonbjerget. Det tog Josva lang tid at underlægge sig hele dette område og udrydde samtlige konger i landet. Ingen af dem sluttede fred med israelitterne bortset fra hivvitterne i Gibeon. Alle de andre folk blev udslettet. Herren havde nemlig forhærdet alle disse konger, så de hellere ville gå i kamp mod Israel end forsøge at slutte fred. De blev alle dræbt uden skånsel, sådan som Herren havde befalet Moses.

I den periode udryddede Josva alle kæmperne i landet—Anaks efterkommere, der boede rundt omkring i det sydlige og nordlige højland, især omkring Hebron, Debir og Anab. Alle blev dræbt, og deres byer blev ødelagt. Der var ikke en eneste anakit tilbage i Israel, og kun nogle ganske få i Gaza, Gat og Ashdod.

Josva indtog således hele landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de hver fik deres arvelod. Derefter var der endelig fred og ro i landet.


Footnotes
  1. 11,2 Søen, der i dag er mest kendt som Genesaret sø.
  2. 11,16 Ikke Goshen i Egypten.

Read More of Josua 11

Josua 12

Det erobrede land øst for Jordanfloden

Her følger en liste over de konger, som israelitterne besejrede, og hvis landområder de indtog øst for Jordanfloden fra Arnonfloden i syd til Hermonbjerget mod nord, inklusive den østlige del af dalsænkningen, som Jordanfloden løber igennem.

Først var der amoritterkongen Sihon, der boede i Heshbon. Hans rige omfattede højlandet fra Aroer i syd, midt på bjergkammen nord for Arnondalen, og til Jabbokfloden, der danner grænse til ammonitternes område. Heri er medregnet den sydlige halvdel af Gilead. Til Sihons rige hørte også den østlige del af Jordandalen fra Kinneret søen i nord ned til Det Døde Hav, hvor byen Bet-Jeshimot ligger, og længere mod syd skråningerne fra Pisgas bjergryg ned mod havet.

Dernæst var der kong Og af Bashan, en af de sidste refaitter, som regerede fra Ashtarot og Edrei. Hans rige strakte sig fra Hermonbjerget i nord til Salka i øst og omfattede de områder, der hed Geshur og Maʼaka, foruden hele Bashan provinsen og den nordlige halvdel af Gilead. Allerede under Moses underlagde israelitterne sig kong Sihons og kong Ogs områder øst for Jordanfloden, og Moses fordelte landet mellem Rubens stamme, Gads stamme og Manasses halve stamme.

Det erobrede land vest for Jordanfloden

Her følger en liste over de konger, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordanfloden. Det drejer sig om området fra Baʼal-Gad i Libanondalen mod nord til Halakbjerget ved Seir mod syd. Hele det område fordelte Josva mellem Israels øvrige stammer. Området indbefattede højlandet, lavlandet, Jordandalen, bakkeskråningerne vest for højlandet, Judas ørkenland og Negev mod syd, og det var tidligere beboet af hittitterne, amoritterne, kanaʼanæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne.

Kongerne over dette område var: kongen af Jeriko, kongen af Aj nær Betel, kongen af Jerusalem, kongen af Hebron, kongen af Jarmut, kongen af Lakish, kongen af Eglon, kongen af Gezer, kongen af Debir, kongen af Geder, kongen af Horma, kongen af Arad, kongen af Libna, kongen af Adullam, kongen af Makkeda, kongen af Betel, kongen af Tappua, kongen af Hefer, kongen af Afek, kongen over Saronsletten, kongen af Madon, kongen af Hatzor, kongen af Shimron-Meron, kongen af Akshaf, kongen af Taʼanak, kongen af Megiddo, kongen af Kedesh, kongen af Jokneam i Karmel, kongen af Dor (på Dors højderyg), kongen over Galilæas[a] folk og kongen af Tirtza. I alt blev 31 konger dræbt og deres byer ødelagt.


Footnotes
  1. 12,23 Til dels oversat efter LXX, jævnfør Jos. 20,7, hvor Galilæa er nævnt som et område i Naftalis bjergland. På hebraisk er der kun lidt forskel på „Gilgal” og „Galil”.

Read More of Josua 12