Første Krønikebog 7

Issakars slægt

Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.


Footnotes
 1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
 2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
 3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
 4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
 5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
 6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
 7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
 8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Read More of Første Krønikebog 7

Første Krønikebog 8

Benjamins slægt

Benjamin fik følgende sønner i rækkefølge efter alder: Bela, Ashbel, Ahiram, Noha og Rafa. Fra Bela nedstammer slægtsoverhovederne Addar, Gera, Abihud, Abishua, Naʼaman, Ahoa, Gera, Shefufan og Huram.

Ehuds sønner Naʼaman, Ahija og Gera var slægtsoverhoveder for dem, der boede i Geba. Men befolkningen blev drevet bort og flyttede til Manahat. Gera, som blev far til Uzza og Ahihud, var deres leder.[a]

Shaharajim lod sig skille fra sine koner, Hushim og Baʼara, og flyttede til Moabs land, hvor han giftede sig med Hodesh, og fra ham nedstammer slægtsoverhovederne Jobab, Zibja, Mesha, Malkam, Jeutz, Sakeja og Mirma.

Med Hushim havde Shaharajim tidligere fået sønnerne Abitub og Elpaʼal. Elpaʼal fik sønnerne Eber, Misham og Shemed. Sidstnævnte grundlagde byerne Ono og Lod med tilhørende landsbyer. Desuden fik han sønnerne Beria og Shema, der var overhoveder for den del af slægten, som slog sig ned i Ajjalon og fordrev Gats indbyggere. Elpaʼal fik også sønnerne Shashak og Jeremot.[b]

Fra Beria nedstammer følgende slægtsoverhoveder: Zebadja, Arad, Eder, Mikael, Jishpa og Joha.

Fra Elpaʼal nedstammer Zebadja, Meshullam, Hizki, Heber, Jishmeraj, Jizlia og Jobab.

Fra Shimi nedstammer Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaj, Zilletaj, Eliel, Adaja, Beraja og Shimrat.

Fra Shashak nedstammer Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja og Penuel.

Fra Jeroham nedstammer Shamsheraj, Sheharja, Atalja, Jaʼareshja, Elija og Zikri. De var slægtsoverhoveder i Benjamins slægt, og de boede alle i Jerusalem.

Folkene i Gibeon og Sauls slægt

En mand ved navn Jeiel[c] grundlagde byen Gibeon og bosatte sig der sammen med sin kone Maʼaka. Hans sønner var i rækkefølge efter alder: Abdon, Zur, Kish, Baʼal, Ner,[d] Nadab, Gedor, Ahjo, Zeker[e] og Miklot. Miklot blev far til Shima. De boede alle sammen tæt ved deres slægtninge i Jerusalem.

Ner blev far til Kish,[f] og Kish blev far til Saul. Saul fik sønnerne Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshbaʼal. Jonatan fik sønnen Meribbaʼal,[g] som fik sønnen Mika. Mika fik sønnerne Piton, Melek, Tarea og Ahaz.

Ahaz blev far til Jehoʼadda, som blev far til Alemet, Azmavet og Zimri.

Zimri blev far til Moza, som blev far til Bina. Bina blev far til Rafa, som blev far til Elasa, som igen blev far til Atzel.

Atzel fik sønnerne Azrikam, Bokeru, Jishmael, Shearja, Obadja og Hanan.

Atzels bror Eshek fik sønnerne Ulam, Jeush og Elifelet. Ulams sønner var dygtige bueskytter, og han havde ualmindeligt mange børn og børnebørn, i alt 150. Alle de her nævnte personer tilhørte Benjamins stamme.


Footnotes
 1. 8,6-7 Teksten er uklar og meningen omstridt.
 2. 8,14 Teksten usikker.
 3. 8,29 Fra 9,35. En variant af „Abiel” (1.Sam. 9,1).
 4. 8,30 Efter LXX. Både „Ner”, „Miklot” og noget af „Zekarja” mangler i de hebraiske manuskripter, jf. 9,36-44.
 5. 8,31 En kortere form af Zekarja, jf. 9,37.
 6. 8,33 Sandsynligvis en fejl, da Ner ifølge 1.Sam. 14,50 var bror til den Kish, som blev far til Saul.
 7. 8,34 Bedre kendt under navnet Mefiboshet.

Read More of Første Krønikebog 8