Mateo 26:31-46

Gitagna ni Jesus nga Ilimod Siya ni Pedro

Miingon si Jesus kanila, “Karong gabhiona tanan kamo mobiya kanako, kay ang Dios nagaingon sa Kasulatan, ‘Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.’[a] Apan human ako mabanhaw, mouna ako kaninyo didto sa Galilea.” Miingon si Pedro kang Jesus, “Bisan pag silang tanan mobiya kanimo, ako dili gayod!” Miingon si Jesus kaniya, “Ang tinuod, karong gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.” Mitubag si Pedro, “Dili ko gayod ikaw ilimod bisan patyon pa nila ako uban kanimo!” Mao usab kini ang gisulti sa tanan nga mga sumusunod.

Nag-ampo si Jesus Didto sa Getsemane

Unya nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemane. Sa pag-abot nila didto, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako didto sa unahan.” Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebede. Naguol gayod si Jesus. Ug miingon siya kanila, “Mora akog mamatay sa hilabihang kaguol. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako.” Unya miadto pa gayod siya sa unahan; miluhod siya ug nag-ampo. Miingon siya, “Amahan, kon mahimo ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang angay matuman kondili ang imong kabubut-on.”

Sa pagbalik niya didto sa iyang tulo ka sumusunod naabtan niya sila nga nangatulog. Miingon siya kang Pedro, “Dili ba gayod kamo makatukaw uban kanako bisan sa usa lang ka oras? Pagtukaw kamo ug pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas.”

Milakaw pag-usab si Jesus sa unahan ug nag-ampo, “Amahan, kon kinahanglan nga atubangon ko kini nga pag-antos, ang imong kabubut-on mao ang matuman.” Pagkahuman mibalik siya pag-usab sa iyang mga sumusunod ug naabtan gihapon niya sila nga nangatulog, kay katulgon kaayo sila.

Gibiyaan sila pag-usab ni Jesus, milakaw siya sa unahan ug nag-ampo. Ikatulo na niya kini nga pag-ampo ug mao gihapon ang iyang giampo. Unya mibalik siya didto sa iyang mga sumusunod ug miingon, “Nangatulog pa ba gihapon kamo ug nagapahulay? Tan-awa ninyo! Mao na kini ang panahon nga ako nga Anak sa Tawo itugyan ngadto sa mga makasasala. Tana! Tan-awa, ania na ang tawo nga magluib kanako.”


Footnotes
  1. Mateo 26:31 Tan-awa usab ang Zac. 13:7.

Read More of Mateo 26