Efeso 4:1-16

Usa ka Lawas kang Cristo

Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. Kay kita nga mga tumutuo usa lang ka lawas, ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom, kay managsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. May usa lang kita ka Dios ug siya mao ang Amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan.

Apan bisan usa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Cristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuot. Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Sa dihang mikayab siya ngadto sa langit daghan nga mga binihag ang iyang gidala.
Ug gihatagan niya ug nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo.”[a]

(Karon, unsa man ang kahulogan sa giingon nga, “Mikayab siya ngadto sa langit?” Kini nagakahulogan nga mikunsad una siya dinhi sa yuta. Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan[b] aron mapuno niya ang tanan.) Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa Maayong Balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Cristo. Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Cristo. Ug kon mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tawo nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. Pinaagi sa iyang pagdumala, ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa, ug ang kada bahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay. Ug kon husto ang ginabuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag usa, ang tibuok nga lawas magatubo ug magalig-on.


Footnotes
  1. Efeso 4:8 Tan-awa usab ang Salmo 68:18.
  2. Efeso 4:10 kalangitan: o, mga langit.

Read More of Efeso 4