1 Juan 2:28-29

Mga anak, pabilin kamo kaniya, aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kon moabot na siya. Nahibaloan ninyo nga si Cristo matarong, busa makasiguro gayod kamo nga ang tanan nga mga tawo nga nagabuhat ug matarong mga anak sa Dios.

Read More of 1 Juan 2

1 Juan 3:1-10

Mga Anak sa Dios

Hunahunaa ninyo kon unsa kadako ang paghigugma sa Amahan kanato! Gitawag niya kita nga iyang mga anak, ug tinuod gayod kini. Wala makaila kanato ang mga tawo dinhi sa kalibotan tungod kay wala man sila makaila sa Dios. Mga hinigugma, karon mga anak na kita sa Dios. Apan wala pa mapadayag kon unsa kita sa kaulahian. Nahibaloan nato nga kon moabot na si Cristo mahisama kita kaniya, kay makita gayod nato siya sa iyang pagka-siya. Busa ang matag usa nga may paglaom nga sama niini diha kang Cristo kinahanglan nga hinlo ug kinabuhi ingon nga si Cristo hinlo.

Si bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Nahibaloan ninyo nga si Cristo nga wala gayoy sala mianhi dinhi sa kalibotan sa pagpapas sa atong mga sala. Busa ang mga tawo nga nagakinabuhi diha kang Cristo dili magpadayon sa pagpakasala. Apan si bisan kinsa nga magpadayon sa pagpakasala wala gayod makakita o makaila kaniya.

Mga anak, ayaw kamo pagtugot nga pahisalaagon kamo ni bisan kinsa! Ang tawo nga nagabuhat ug matarong nagpaila nga siya matarong, ingon nga si Cristo matarong. Apan ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan. Tungod niana, ang Anak sa Dios mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Ang tawo nga nahimong anak sa Dios dili magpadayon sa pagpakasala, kay ang kinaiya sa Dios anaa na kaniya. Ug tungod kay ang Dios mao ang iyang Amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Sa ingon niini maila kon kinsa gayod ang mga anak sa Dios ug kon kinsa ang mga anak ni Satanas: ang tawo nga wala nagabuhat ug matarong o wala nagahigugma sa iyang igsoon dili anak sa Dios.

Read More of 1 Juan 3