สดุดี 2:7 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

สดุดี 2:7

กษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

พระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า[a]


Footnotes
  1. 2:7 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า

Read More of สดุดี 2