มาระโก 9:7 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

มาระโก 9:7

แล้วก็มีเมฆปรากฏขึ้นปกคลุมพวกเขาและมีพระสุรเสียงจากเมฆว่า “คนนี้คือลูกที่รักของเรา จงเชื่อฟังเขาเถิด!”

Read More of มาระโก 9