ลูกา 9:35 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

ลูกา 9:35

มีพระสุรเสียงดังจากเมฆว่า “คนนี้คือลูกของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ จงเชื่อฟังเขาเถิด”

Read More of ลูกา 9