อิสยาห์ 7:14 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

อิสยาห์ 7:14

ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน[a] คือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และ[b]จะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอล[c]


Footnotes
  1. 7:14 ในภาษาฮีบรูเป็นคำพหูพจน์
  2. 7:14 ฉบับ DSS. ว่าและเขาหรือและพวกเขา
  3. 7:14 แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา

Read More of อิสยาห์ 7