อิสยาห์ 40:3 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

อิสยาห์ 40:3

เสียงของผู้หนึ่งร้องว่า
“จงเตรียมทางในถิ่นกันดาร
สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]
จงทำทางหลวงของพระเจ้า[b]
ในถิ่นกันดารให้ตรงไป


Footnotes
  1. 40:3 หรือเสียงของผู้หนึ่งในถิ่นกันดารร้องว่า / “จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
  2. 40:3 ฉบับ LXX. ว่าจงทำทางของพระเจ้าของเรา

Read More of อิสยาห์ 40