ปฐมกาล 36:20-28 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

ปฐมกาล 36:20-28

ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเสอีร์ชาวโฮรีซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเสอีร์แห่งเอโดม ซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวโฮรี

บุตรชายของโลทานได้แก่

โฮรีและโฮมาม[a] ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

บุตรชายของโชบาลได้เแก่

อัลวาน มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรชายของศิเบโอนได้แก่

อัยยาห์และอานาห์ อานาห์คือผู้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อน[b]ในทะเลทรายขณะที่เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนผู้เป็นบิดา

บุตรของอานาห์ได้แก่

ดีโชนและโอโฮลีบามาห์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของอานาห์

บุตรชายของดีโชน[c]ได้แก่

เฮมดาน เอชบาน อิธราน และเคราน

บุตรชายเอเซอร์ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

บุตรชายของดีชานได้แก่

อูศและอารัน


Footnotes
  1. 36:22 ภาษาฮีบรูว่าเฮมามเป็นอีกรูปหนึ่งของโฮมาน(ดู1พศด.1:39)
  2. 36:24 ฉบับ Syr. ว่าค้นพบน้ำ คำนี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจน
  3. 36:26 ภาษาฮีบรูว่าดีชานเป็นอีกรูปหนึ่งของดีโชน

Read More of ปฐมกาล 36