Mateo 8:14-17

Daghan ang Gipang-ayo ni Jesus

(Mar. 1:29-34; Luc. 4:38-41)

Miadto si Jesus sa balay ni Pedro. Pag-abot niya didto, nakita niya ang ugangang babaye ni Pedro nga naghigda kay gihilantan. Gihikap ni Jesus ang iyang kamot, ug diha-diha naayo siya. Mibangon dayon siya ug gisilbihan niyag pagkaon si Jesus.

Sa kilomkilom na, daghang mga tawo nga gigamhan sa mga daotang espiritu ang gidala ngadto kang Jesus. Sa usa lang niya ka pagsulti mibiya ang mga daotang espiritu, ug giayo niya ang tanang masakiton. Gibuhat niya kini aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias:

“Siya gayod ang nagkuha sa atong mga sakit,
ug nagaayo sa atong mga balatian.”[a]


Footnotes
  1. 8:17 Tan-awa usab ang Isa. 53:4.

Read More of Mateo 8